Opublikowano 2018-06-22 14:35:21

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa  - zdjęcie

W dniu 19 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja Burmistrza Miasta Złotowa – Adama Pulita, w której udział wzięli Zastępca Burmistrza – Małgorzata Chołodowska oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Tematy konferencji: pozyskiwanie środków zewnętrznych przez miasto, stan realizowanych inwestycji miejskich, odsłonięcie pomnika Księdza Patrona Bolesława Domańskiego, sprawa schroniska dla zwierząt, nasadzenia drzew w Złotowie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, II nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła ze środków budżetu miasta, przyszłość dworca kolejowego w Złotowie, program Euro Eco Festival Złotów 2018.

Środki zewnętrzne
Burmistrz Miasta Złotowa poinformował o pozyskanych dotacjach na realizację następujących przedsięwzięć:
Poprawy atrakcyjności turystycznej Złotowa poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej „Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi 116.300,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 73.619,00 zł.
• Zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotacja celowa z budżetu państwa) za kwotę 12.000,00 zł.

Do negocjacji zostały skierowane kolejne 3 projekty zaplanowane do realizacji przez miasto:
„Kompetentny uczeń – wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie” w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Wartość całkowita projektu wynosi 1.875.719,09 zł, kwota dofinansowania 1.780.511,09 zł. Projekt będzie realizowany w 3 złotowskich szkołach podstawowych i ma na celu doposażenie pracowni w urządzenia dydaktyczne, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, uzyskanie wsparcia stypendialnego dla uczniów. W ramach projektu zaplanowano kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
„Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie” w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Wartość całkowita projektu wynosi 1.032.787,50 zł, z czego kwota dofinansowania to 981.087,50 zł. Projekt zakłada m.in. świadczenie indywidualnych usług opiekuńczych w domach dla 30 osób niesamodzielnych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób oraz usług asystenckich dla 8 osób. Ponadto zaplanowano utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego dla 2 osób. Projekt zakłada również utworzenie „Klubu Seniora” w Domu Polskim.
„Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego" w ramach programu POWER. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysoka jakość usług administracyjnych. Projekt zakłada elektroniczny dostęp do formularzy urzędowych, e-podatki, szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz zakup nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego. Wartość projektu to 150.000,00 zł.

Związek Gmin Krajny w Złotowie realizuje projekt pn. „Budowa PSZOK na terenie gmin: Lipka, Łobżenica, Tarnówka i Zakrzewo z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców” w ramach WRPO 2014+. Wartość całkowita projektu wynosi 1.919.002,00 zł, kwota dofinansowania 1.217.498,67 zł.
W ramach realizacji projektu zostaną wybudowane cztery PSZOK tj. punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach Lipka, Łobżenica, Tarnówka oraz Zakrzewo. Ponadto rozbudowany zostanie system informatyczny do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi, głównie w zakresie umożliwienia pełniejszej kontroli odbiorów odpadów z poszczególnych nieruchomości (uszczelnienie systemu). Elementem uzupełniającym projektu będzie przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjnej i edukacyjnej, polegającej na przeprowadzeniu łącznie w 100 sołectwach prelekcji dla mieszkańców gmin należących do Związku Gmin Krajny. Ponadto przygotowane zostaną materiały edukacyjne w postaci i wielostronicowych broszur i plakatów oraz kampania medialna obejmująca ogłoszenia prasowe, banery internetowe i spot telewizyjny.

Pomnik Księdza Patrona Bolesława Domańskiego
Zastępca Burmistrza, Małgorzata Chołodowska, podsumowała uroczystości z okazji odsłonięcia pomnika Księdza Patrona Bolesława Domańskiego, które odbyły się 15 czerwca br. w Złotowie. W ramach uroczystości w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyło się uroczyste spotkanie pn. „Lud polski się nie da…” z udziałem licznie przybyłych zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu złotowskiego, instytucji ruchu spółdzielczego oraz uczniów złotowskich szkół. Następnie o godz. 12.00 przed Domem Polskim nastąpiło odsłonięcie pomnika. W ramach programu odbyło się również sadzenie drzew w układzie znaku Rodła przy ul. Jerozolimskiej w ramach Akcji „Lipa ks. Domańskiego” przeprowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Uhonorowania Księdza Patrona Bolesława Domańskiego w partnerstwie z Burmistrzem Miasta Złotowa i Nadleśnictwem Złotowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Za przekazanie cegiełki o wartości 50 zł na konto Stowarzyszenia każdy mógł zakupić drzewko, posadzić je i uzyskać certyfikat potwierdzający udział w akcji. Na zakończenie uroczystości odbyła się Msza św. w kościele św. Rocha z udziałem złotowskich chórów.
Pomnik Księdza Patrona Bolesława Domańskiego został wykonany w ramach realizacji projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej Złotowa poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie”. Koszt wykonania pomnika to 93.200,00 zł brutto. Postać ks. Bolesława Domańskiego jest wykonana z brązu w skali 1:1, kamień – granit. Pomnik został zaprojektowany i wykonany przez Pracownie Artystyczną ART SEWI z Białki.
Elementem pomnika jest aparatura odtwarzająca dźwięk. Poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się obok postaci ks. Domańskiego, osoby zainteresowane będą mogły odsłuchać oryginalnych nagrań z Kongresu Berlińskiego z 1938 roku. Nagrania stanowią część przemowy ks. Domańskiego oraz wypowiadane przez Jana Kaczmarka „Pięć Prawd Polaków”. Zaplanowano również możliwość wykonania pocztówki z pomnikiem za pomocą wysłania SMS.
Projekt „Poprawa atrakcyjności turystycznej Złotowa poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie” wpisuje się w markę miasta „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”, gdzie jednym z elementów jej budowy jest pielęgnowanie i podnoszenie tradycji Związku Polaków w Niemczech. Powstały szlak jest kolejnym produktem turystycznym w naszym mieście. Szlak obejmuje 12 punktów w Złotowie historycznie związanych z Księdzem Patronem oraz Związkiem Polaków w Niemczech Powstała również mapa szlaku, którą w wersji papierowej można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Złotowie. Mapa będzie również dostępna w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Stan realizacji bieżących inwestycji miejskich
Modernizacja ul. Słowackiego. Wykonawca tej inwestycji firma „Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński” rozpoczyna realizację tego zadania w dniu 21 czerwca
2018 r. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na dzień 30 listopada 2018 r. W zakres prac przewidzianych umową wchodzą m.in. wymiana nawierzchni jezdni, jej poszerzenie, budowa chodników, wykonanie utrwalonego pobocza, przebudowa kanalizacji deszczowej. Modernizacja ulicy Słowackiego wpłynie na podniesienie komfortu życia mieszkańców i usprawni komunikację w naszym mieście. Korzystając z okazji Burmistrz zaapelował do wszystkich użytkowników ruchu drogowego o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z realizacją tej inwestycji oraz o korzystanie przez właścicieli samochodów z okolicznych parkingów.
Modernizacja ul. Brzezińskiego. W wyniku przeprowadzenia 4 przetargu na realizację tej inwestycji nie wybrano żadnego podmiotu - zaproponowane oferty znacznie przekraczały wysokość środków przeznaczonych z budżetu na realizację tego zadania. Dlatego zmodyfikowano zakres tej inwestycji i ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego ul. Brzezińskiego. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 4 lipca br.
• Budynek mieszkalny z 7 lokalami przy Placu Kościuszki zostanie oddany zgodnie z harmonogramem w dniu 7 sierpnia br.
Zagospodarowanie plaży przy ul. Jeziornej. Przedstawiony został program funkcjonalno-użytkowy tego przedsięwzięcia. Na jego podstawie zostanie wykonana dokumentacja techniczna inwestycji. Do dnia 25 czerwca br. trwają konsultacje odnośnie przedstawionego programu – prosimy mieszkańców o zgłaszanie swoich uwag.
Zadanie dot. poprawy energetycznej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap polegający na wykonaniu instalacji elektrycznej, instalacji CO, węzła cieplnego zrealizuje Spółdzielnia Rzemieślnicza „Krajna” w Złotowie. Natomiast drugi etap czyli instalacja ogniw fotowoltaicznych zrealizuje firma PHU Zenit z Górznej.
Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 3 im. plut. Michała Robaka przy ul. Królowej Jadwigi został oddany do użytku w dniu 21 czerwca 2018 r.
• Przedsięwzięcia w ramach Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego: plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie przy ul. 8 Marca 18 został oddany do użytku w dniu 20 czerwca 2018 r., natomiast Dicso Golf Park zostanie zlokalizowany w zachodniej części Jeziora Miejskiego (teren pomiędzy Głomią a Blękwitem).
• W lipcu br. zaplanowano realizację zadania polegającego na utwardzeniu emulsją asfaltową nawierzchni ulic Witosa i Kresowiaków.


Nasadzenie drzew
Burmistrz Miasta Złotowa omówił sprawę nasadzeń drzew przy ulicach: Antoniego Jaśka, Teofila Kokowskiego, Romana Kołodzieja, Jana Różeńskiego, Kwidzyniaków. Pierwotnie zaplanowano posadzenie w 2-metrowym drogowym pasie zielonym w/w ulic 150 szt. drzew lipy szerokolistnej w ramach akcji „Miejskiej Fabryki Czystego Powietrza” podczas Euro Eco Festival Złotów 2018. Miasto na realizację tego zadania otrzymało dotację w wysokości 20 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na posadzenie gatunków drzew przyjaznych pszczołom. Mieszkańcy ulic, przy których miało odbyć się sadzenie zgłosili zastrzeżenia, co do nasadzeń na terenie przy ich domach. W odpowiedzi na te zastrzeżenia Burmistrz Miasta Złotowa w dniu 4 czerwca 2018 r. spotkał się z mieszkańcami i podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji poprzez wysłanie ankiety do osób zameldowanych przy w/w ulicach z jednym pytaniem dot. wyrażenia zgody na realizację tego przedsięwzięcia. Łącznie zostało wysłanych 35 ankiet, na które odpowiedziały 33 osoby (31 było przeciw, tylko 2 za nasadzeniami). Burmistrz Miasta Złotowa podjął decyzję o zmianie miejsca nasadzeń. W ramach programu Euro Eco Festival Złotów 2018 zostaną posadzone drzewa lipy przy ul. Świerkowej. Drzewa te zostaną posadzone z puli Akcji „Lipa ks. Domańskiego”.

Uzupełniający nabór wniosków na dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
W I turze realizacji tego przedsięwzięcia miasto na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła przeznaczyło kwotę 80 tys. zł.
W II turze do rozdysponowania zaplanowano 34 tys. zł. Po przyjęciu zmian w budżecie miasta Złotowa przez Radę Miejską w Złotowie na najbliższej sesji Burmistrz Miasta Złotowa ogłosi zarządzenie o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego, które zostanie podane do publicznej wiadomości. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów wymiany źródła ciepła, ale nie więcej niż 5 tys. zł netto. Przyjmowanie wniosków wstępnie zaplanowano na okres od 27 czerwca do 26 lipca 2018 r.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Schronisko dla bezdomnych zwierząt obsługujące Gminę Miasto Złotów jest zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie. Operatorem jest firma VET ZOO SERWIS z Trzcianki. Średnio w ciągu roku do schroniska jest przyjmowanych ok. 8-10 psów odławianych z terenu miasta Złotowa. Burmistrz poinformował o zakończeniu współpracy z dotychczasowym operatorem schroniska z końcem 2018 roku i przystąpieniu do porozumienia międzygminnego w sprawie korzystania przez 11 gmin ze schroniska zlokalizowanego w Pile. Sprawą otwartą pozostaje kwestia wyboru operatora schroniska w Pile m.in. jest rozważana opcja wyboru organizacji pozarządowej mającej w swoich celach statutowych ochronę zwierząt.

Dworzec kolejowy w Złotowie
Burmistrz Miasta Złotowa poinformował o stanie negocjacji mających na celu przejęcie przez miasto terenu dworca kolejowego w Złotowie. Obiekty i teren dworca kolejowego zostały wpisane w „Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2025”. W ramach tego programu poprzez realizację projektu pn. „Pociąg do pracy. Centrum Integracji Społecznej, Centrum co-workingu i inkubator NGO” założono adaptację pomieszczeń dworca na potrzeby centrum aktywizacji społecznej mieszkańców. Burmistrz podziękował również parlamentarzystom: Marii Małgorzacie Janysce i Marcinowi Porzuckowi za zaangażowanie w tą sprawę m.in. za wysłanie listu do centrali PKP celem przyspieszenia procesu przejęcia tego terenu przez miasto Złotów. W lutym br. Burmistrz spotkał się w tej sprawie z naczelnikiem regionalnej centrali PKP w Poznaniu zajmującym się m.in. współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego. Na spotkaniu ustalono dalszy plan działania. Przejęcie przez miasto terenu dworca kolejowego jest jednak uzależnione od uzyskania zgody Ministra Transportu i Infrastruktury.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Burmistrz podsumował działania podjęte przez miasto na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2015 - 2018. Odniósł się tym samym do wniosków spotkania z opiekunami osób niepełnosprawnych, które odbyło się w dniu 30 maja 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie.
Burmistrz przypomniał o zainicjowanym przez Urząd Miejski w Złotowie projekcie „Otwartego Miasta” tj. miasta przyjaznego osobom niepełnosprawnym, w ramach którego odbyło się 7 spotkań z przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym. Spotkania te miały na celu uzyskanie informacji nt. istniejących barier w mieście utrudniającym życie osobom niepełnosprawnym m.in. w tym celu Urząd przeprowadził badanie ankietowe w 2016 r. Założenia projektu „Otwartego miasta” zostały wpisane w markę miasta „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”.
Burmistrz przedstawił przedsięwzięcia, które zrealizowano w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. wsparcie sekcji race running Fundacji „Złotowianka” czy organizacja imprez Fundacji CIS – „Chcemy Integracji Społeczeństwa”. W roku 2015 łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych wyniosła 6.560,00 zł, w 2016 - 8.994,62 zł, a w 2017 już 12.890,00 zł. W 2018 r. jest realizowany projekt na kwotę 4.850,00 zł.

W 2017 r. w ramach realizacji zadań Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego rozbudowano plac zabaw na Półwyspie Rybackim. Zamontowano huśtawkę przeznaczoną dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Klucze do urządzenia – huśtawki dla osób przekazano złotowskim przedszkolom i organizacjom zajmującym się statutowo pomocą osobom niepełnosprawnych. Ponadto siłownia zewnętrzna przy ul. Kocika została wyposażona w urządzenia, z których mogą korzystać osoby niepełnoprawne. W mieście jest ok. 60 oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na Pływalni „Laguna” zainstalowano windę dla osób niepełnosprawnych. Obiekt ten dysponuje dodatkowym wózkiem dla osób mających problemy z poruszaniem się. Od 2015 r. osoba towarzysząca osobie niepełnosprawnej na Pływalni nie płaci za bilet wstępu. Wprowadzona w 2016 r. instytucja dziennego opiekuna dzieci do lat 3 również przewiduje możliwość opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Z myślą o osobach starszych została w 2018 r. powołana do życia Złotowska Rada Seniorów. W 2018 r. został powołany Zespół ds. bezpieczeństwa na drogach, w ramach którego przedstawicielem osób niepełnosprawnych jest Mariusz Gemza. W zakresie swoich zadań zespół m.in. opiniuje wnioski dot. organizacji ruchu.
W 2016 r. zainstalowano w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących. W urzędzie zostały zamontowane takie urządzenia jak: 22-calowy powiększalnik Topaz dla osób słabowidzących, pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących, pola uwagi oraz system Call Hear.
Burmistrz zadeklarował przedstawienie raportu z działań podjętych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ponadto Burmistrz Miasta Złotowa poinformował o przejęciu przez miasto parkingów przy ul. 8 Marca w zamian za miejski teren przy willi Iwańskiego przy al. Piasta, który przeszedł na własność powiatu złotowskiego. Została również przez miasto przejęta od powiatu złotowskiego ulica Nowa.

W ramach Zielonego Ryneczku istniejącego na Palcu Paderewskiego w każdą sobotę Muzeum Ziemi Złotowskiej przygotowało propozycję dla lokalnych organizacji pozarządowych mającą na celu prezentację ich działalności i osiągnięć. Oferta nie ma charakteru komercyjnego tj. zainteresowany podmioty nie będą mogły w ramach ryneczku prowadzić handlu. Zainteresowani są proszeni o kontakt z Muzeum.

Burmistrz w ramach programu 100-lecia niepodległości zaprosił do udziału w Multimedialnym Konkursie Wiedzy Niecałej z Ojczyzny Dużej i Małej, który poprowadzą Muzeum Ziemi Złotowie z Miejską Biblioteką Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie. Konkurs odbędzie w sobotę, 30 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 na terenie Półwyspu Rybackiego w Złotowie w ramach Euro Eco Festiwal Złotów 2018. Udział w konkursie mogą wziąć bezpłatnie osoby posiadające telefon dotykowy, tablet lub komputer umożlwiający korzystanie z platformy internetowej Kahoot. Do wygrania są atrakcyjne nagrody w postaci rowerów!

 

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner