Rewitalizacja

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miast, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji.

Rewitalizacja jest nowoczesną metodą rozwijania miasta. Jej efektem jest modernizacja struktury gospodarczej, poprawa jakości i dostępności infrastruktury technicznej oraz modernizacja i rozwój obiektów użyteczności publicznej a co za tym idzie poprawa jakości życia jego mieszkańców. Posiadanie uchwalonego przez radę gminy programu rewitalizacji pozwala ubiegać się o współfinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych, głównie z WRPO 2014+.

Gmina Miasto Złotów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w listopadzie 2016 r. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości 40 tys. złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pieniądze zostały przyznane w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Program opracował Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia przy udziale mieszkańców miasta. W trakcie pracy nad programem odbywały się spotkania informacyjne i warsztaty z mieszkańcami, przeprowadzone zostały wywiady z lokalnymi liderami oraz badania ankietowe. Dla zapewnienia udziału różnych grup wiekowych zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci ze złotowskich szkół na temat „Złotów – moje wymarzone miasto”. Celem konkursu było poznanie marzeń dzieci o idealnej przestrzeni miejskiej.

W trakcie prac nad programem ustalono, że obszar wymagający szczególnego wsparcia, na którym koncentrują się negatywne zjawiska społeczne, środowiskowe, gospodarcze i techniczne zlokalizowany jest w śródmieściu (tzw. stare miasto) i właśnie ten obszar został wyznaczony jako obszar rewitalizacji.

Ostatecznie Rada Miejska w Złotowie uchwałą Nr XXIX.219.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. przyjęła „Program rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2023”. Zgodnie z przyjętą w programie wizją po zrealizowaniu założeń programu obszar rewitalizacji ma stać się atrakcyjną przestrzenią mieszkaniową z rozwiniętą funkcją kulturalną i usługową. Osiągnięcie tak zdefiniowanej wizji ma nastąpić dzięki realizacji następujących celów:

1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz zmniejszanie skali negatywnych zjawisk społecznych.

2. Poprawa przestrzeni mieszkaniowej.

3. Podniesienie poziomu aktywności kulturalnej i handlowo - usługowej

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich projektów rewitalizacyjnych:

 

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO* SZACUNKOWA WARTOŚĆ (w PLN)**

Centrum multiopieki (budynek do dziennego pobytu dla seniorów, centrum opieki nad małymi dziećmi, kawiarenka integracyjna dla niepełnosprawnych, teren zielony)

Rezultaty:

  • zwiększenie ilości miejsc pobytu dziennego dla osób starszych, podniesienie jakości życia seniorów i ich rodzin z obszaru rewitalizacji,
  • ułatwienie zdobywania pracy przez młode matki zamieszkujące obszar rewitalizacji,
  • integracja osób zdrowych i niepełnosprawnych i międzypokoleniowa (dzieci,seniorzy),
  • aktywizacja różnych grup wiekowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym.
1 500 000,00
Gdzie jest praca? – gra miejska dla uczniów klas VIII szkół podstawowych (Rezultaty: Zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów na temat różnych zawodów, wstępny wybór zawodu przez uczniów, zwiększenie wiedzy na temat kształcenia dualnego zawodowego.  45 000,00
Postaw na rodzinę - program wsparcia rodzin objętych opieką MOPS w Złotowie (poprawa jakości codziennego funkcjonowania, poprawa relacji z dziećmi, zwiększenie zaangażowania rodziców w proces edukacyjny dzieci, zdobycie umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym – program obejmie 9 rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji)  150 000,00 
Alternatywy społeczne – ruch inicjatyw społecznych (warsztaty kompetencji rodzicielskich, festyny, imprezy sportowe i akcje społeczne – zwiększenie aktywności społecznej i świadomości obywatelskiej)  50 000,00
Pociąg do pracy. Centrum Integracji Społecznej, Centrum co-workingu i inkubator NGO - wykorzystanie budynków dworca kolejowego oraz infrastruktury towarzyszącej (wieże ciśnień, mały budynek mieszkalny) na potrzeby centrum aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji. Rezultaty: oferta dla osób rozpoczynających pracę na własny rachunek, których nie stać na wynajęcie biura, wsparcie osób mających problemy z wejściem na rynek pracy (długotrwale bezrobotne), utworzenie miejsca do aktywizacji społecznej, inkubator NGO, podniesienie estetyki zaniedbanych okolic dworca PKP i nadanie nowej funkcji  5 000 000,00
Wzmocnienie funkcji mieszkaniowej poprzez ulepszenie dotychczasowej przestrzeni mieszkalnej i dopasowanie jej do potrzeb rodzin z dziećmi i osób starszych oraz zapewnienie nowoczesnych standardów energetycznych. (Budowa komunalnego budynku mieszkalnego; przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przeprowadzenie modernizacji przegród budowlanych w istniejących budynkach mieszkalnych poprzez ich docieplenie. Wymiana istniejących źródeł ogrzewania na piece gazowe lub ciepło z sieci ciepłowniczej. Rozbiórka budynków gospodarczych. Wykonanie zagospodarowania terenu z miejscem do rekreacji i miejscami postojowymi.)  1 500 000,00

Po sąsiedzku z muzeum (najważniejszym zadaniem edukacyjnym realizowanym przez muzeum będzie wprowadzenie szerokiej oferty warsztatów tematycznych z zakresu literatury, fotografii, filmu. Poza grupami dzieci, mile widziani będą seniorzy oraz rodziny z dziećmi.

Wprowadzenie wydarzeń w przestrzeni Placu Paderewskiego - zloty starych pojazdów, grupy rekonstrukcyjne, wystawy plenerowe, wprowadzenie stałych elementów małej architektury w przestrzeń starego miasta, np. tablice wystawiennicze i informacyjne, pomnik - ławeczka.

 200 000,00
Dzieci Andy'ego Warhola – czyli popkultura wnętrz (cykl warsztatów teoretyczno - praktycznych z architektami wnętrz i z mistrzem malarstwa ściennego w celu upowszechniania i promowania tych specjalizacji zawodowych wśród młodzieży. Uczestnicy w sposób praktyczny wykorzystają zdobytą wiedzę, tworząc w środowisku lokalnym nowe wnętrza. Dotacja projektu ma wspomóc materialnie młodzież: zakup odpowiednich materiałów projektowych i malarskich, opłacenie warsztatów, wystaw, ekspozycji jak i działań praktycznych osób zaangażowanych w projekt.  100 000,00

Plac Paderewskiego – strefa kultury (Stworzenie w środku obszaru zdegradowanego ogólnodostępnej strefy dla odpoczynku i kameralnych wydarzeń kulturalnych poprzez nową aranżację zieleni na placu, wprowadzenie sieci Wi-Fi na placu, ograniczenie ruchu pojazdów i utworzenie wokół sieci parkingów (w tym parkingu podziemnego). Modernizacja i rozbudowa oficyny Muzeum Ziemi Złotowskiej; Efekty: pobudzenie działalności handlowej i gastronomicznej na obszarze rewitalizacji, poprawa estetyki otoczenia i jakości życia mieszkańców, rozwiązanie problemów związanych z brakiem miejsc parkingowych zwiększenie powierzchni wystawienniczej Muzeum Ziemi Złotowskiej i rozszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej instytucji kultury.)

 3 000 000,00

Spichlerz - lokalne centrum aktywności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej (poprawa infrastruktury technicznej Spichlerza poprzez termomodernizację i instalację ogniw fotowoltaicznych, doprowadzenie sieci ciepłowniczej i budowę wewnętrznej instalacji cieplnej, doprowadzenie na wyższe piętra instalacji wodno -kan., instalację windy zewnętrznej w celu udostępnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu na wyższe kondygnacje, zaadoptowanie terenu przyległego do obiektu na mały śródmiejski skwer, wykorzystanie 4 kondygnacji budynku jako miejsca aktywności mieszkańców terenu zdegradowanego poprzez organizację: wystaw muzealnych, zajęć edukacyjnych i wyrównawczych dla dzieci, „pogotowie lekcyjne” dla dzieci z problemami w nauce wsparcia i psychologicznego pedagogicznego rodzin, doradztwa zawodowego dla młodzieży oraz spotkań seniorów)

1 500 000,00

W budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2018 przewidziano łącznie 1 047 500,00 zł na projekty rewitalizacyjne tj. budowa budynku z lokalami mieszkalnymi przy pl. Kościuszki 15 (697 500,00 zł), przebudowa budynku mieszkalnego przy pl. Kościuszki 7 (300 000,00 zł) oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjnej w spichlerzu. Na dofinansowanie tych inwestycji planowane jest pozyskanie środków z dostępnych źródeł.  

LINK DO UCHWAŁY:

http://zlotow.nazwa.pl/Dokumenty/Rewitalizacja_2017/rewitalizacja_zmiana/UCHWALA.XXIX.219.2017.pdf

Ostatnia modyfikacja treści: 2022-05-09 07:12:40
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner