Zadania i uprawnienia

Straż Miejska w Złotowie została utworzona na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 1/92 z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Złotowie. Siedzibą Straży jest Urząd Miejski w Złotowie, Straż wchodzi w skład struktury organizacyjnej Urzędu.

Strażą kieruje Komendant i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań Straży. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Miasta Złotowa.

Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje:

 1. Burmistrz Miasta Złotowa – w zakresie organizacyjnym i wykonawczym,
 2. Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – w zakresie fachowym.

Straż wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na obszarze Gminy Miasta Złotów.

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 • udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
  • w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
  • w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3 Ustawy,
  • w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 Ustawy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 • wydawania poleceń,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Do podstawowych zadań Straży należy:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie - w miarę możliwości - świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego określone w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2418) wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa powyżej, są:

 1. siła fizyczna w postaci technik: transportowych ,obronnych oraz obezwładniających,
 2. kajdanki zakładane na ręce,
 3. pałka służbowa,
 4. pies służbowy,
 5. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
 6. chemiczne środki obezwładniające w postaci: ręcznych miotaczy substancji obezwładniających.

Strażnik może stosować jedynie środki, wykazane powyżej, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.

Strażnicy straży gminnych/miejskich uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.).

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2021-02-01 13:07:18
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner