Adopcje zwierząt

Zaadoptuj psa!
Zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa w przypadku adopcji jednego psa z terenu Gminy Miasto Złotów, nowy właściciel otrzyma jednorazową rekompensatę części kosztów utrzymania psa w wysokości do 800,00 zł (na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych).

Rekompensata wypłacana jest po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej i przedstawieniu faktury za zakup akcesoriów dla psa lub za wykonanie zabiegów weterynaryjnych. Właściciel winien wydatkować kwotę otrzymanej rekompensaty w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy adopcyjnej. Urząd kontroluje warunki, w jakich będzie przebywał pies przed adopcją oraz przez cały okres adopcji.

Adoptujący przez cały okres adopcji, otrzymując rekompensatę, zobowiązuje się do:

  1. zapewnienia psu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków utrzymania;
  2. zapewnienia psu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień ochronnych i koniecznych zabiegów weterynaryjnych;
  3. zaopatrzenia psa w obrożę;
  4. zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu psa;
  5. nie sprzedawania ani też nie przekazywania zwierzęcia innej osobie, a o jego zaginięciu lub padnięciu wraz z wyjaśnieniem okoliczności, powiadomić Urząd.

W przypadku, gdy przeprowadzona przez Urząd kontrola wykaże, że nie został spełniony choćby jeden z wymogów określonych Urząd ma prawo żądać zwrotu całej wypłaconej dotychczas rekompensaty oraz zabrać psa. Urząd odmówi oddania psa do adopcji, jeżeli wnioskujący o adopcję nie gwarantuje spełnienia określonych warunków. Przy realizacji programu adopcji Urząd współpracuje ze Strażą Miejską i z organizacjami zajmującymi się opieką nad zwierzętami. Ewidencja wszystkich adoptowanych psów jest prowadzona przez Urząd.

 

Sprawdź możliwości adopcji zwierząt

Ostatnia modyfikacja treści: 2024-04-23 12:41:16
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner