Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
1. multimedia nadawane na żywo;
2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
3. Dokumenty PDF będące skanami dokumentów papierowych - użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
4. dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
5. zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
6. tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
7. elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Ułatwienia na stronie:

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Złotowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dostęp do tłumacza języka migowego

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Złotowie. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@zlotow.pl lub faksem na numer 67 265 00 25. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
 4. wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN*),
 5. informację na temat sprawy załatwianej w urzędzie przez osobę uprawnioną.

W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.

 

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 • kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

 

W Urzędzie Miejskim w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

 • poczta elektroniczna: urzad@zlotow.pl,
 • faks pod numerem: 67 265 00 25,
 • usługi elektroniczne,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: 67 263 26 40.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością niniejszej strony internetowej należy zgłaszać Koordynatorowi do spraw dostępności – Pani Aleksandrze Zachęć, za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu 67 263 26 40 wew. 21,
 2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość email na adres sekretarz@zlotow.pl
 3. osobiście w Urzędzie Miejskim w Złotów, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz ich elementów niedostępnych cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1
Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie, al. Piasta 1

 • Do budynku prowadzą cztery wejścia: dwa wejścia od alei Piasta oraz dwa wejścia od strony parkingu od ul. ks. dr Bolesława Domańskiego.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Przy pierwszym wejściu od alei Piasta, licząc od przejścia dla pieszych na placu 31 Stycznia przy tzw. „rondzie przy jeleniu”, zainstalowany jest przycisk wezwania asysty Call Hear - system „wzywania pomocy”. Urządzenie aktywowane jest ręcznie, po naciśnięciu przycisku. Na szybie drzwi jest naklejona informacja o podjeździe do budynku znajdującym się po drugiej stronie budynku. Za drzwiami znajdują się schody prowadzące na parter budynku.
 • W drugim wejściu od alei Piasta, licząc od ronda, zainstalowane są drzwi automatyczne, za którymi znajdują się schody prowadzące na parter budynku.
 • Do wejścia pierwszego od ul. ks. dr Bolesława Domańskiego (wejście od strony parkingu) prowadzą schody. Przy drzwiach zainstalowany jest dzwonek.
 • Do wejścia drugiego od ul. ks. dr Bolesława Domańskiego (wejście od strony parkingu) prowadzi podjazd dla wózków. Wejście prowadzi na parter budynku.
 • Przed budynkiem od strony alei Piasta jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku na parterze na stanowisku obsługi jest zainstalowana pętla indukcyjna i powiększalnik stacjonarny Topaz 22”.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

Brak.

Informacja o zakresie dzialalności Urzędu

Ostatnia modyfikacja treści: 2023-01-04 07:59:09
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner