Opublikowano 2018-05-14 17:09:44

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa - zdjęcie

W dniu 10 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa, Adama Pulita. W konferencji wzięli udział: Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza, Maria Milancej z Urzędu Miejskiegow Złotowie, Stanisław Pikulik -  radny Rady Miejskiej w Złotowie i prezes Stowarzyszenia na rzecz Uhonorowania Księdza Patrona Bolesława Domańskiego, Elżbieta Wierzbicka – prezes zarządu AGPOL S.A., firmy zarządzającej obiektem pałacowo – parkowym Pałac Działyńskich oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Tematami konferencji były sprawy: stanu realizacji inwestycji miejskich, działania proekologiczne w mieście, akcja „Lipa księdza Domańskiego”, zapowiedzi programowe Euro Eco Festival Złotów 2018, Złotowski Budżet Obywatelski 2019, podsumowanie I Forum Młodzieży w Złotowie, działalność Złotowskiej Rady Seniorów, profil Facebook Urzędu Miejskiego w Złotowie, sprzedaży Pałacu Działyńskich.

Inwestycje miejskie

Burmistrz podsumował rozstrzygnięte w ostatnim czasie przetargi na realizację następujących zadań:

·  Modernizację ul. Słowackiego – łączny koszt realizacji tej inwestycji wynosi 1.289 tys. zł brutto, z czego ponad 230 tys. zł pokryje Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Piast” w Złotowie. Zadanie zostanie zrealizowane przez Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa.

·  Kompleksowy remont instalacji elektrycznej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania (etap I) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie (II etap). Przetarg na realizację etapu I został rozstrzygnięty. Koszt wykonania tego zadania wynosi ok. 1.100 tys. zł brutto. Inwestycję zrealizuje Spółdzielnia Rzemieślnicza „Krajna” ze Złotowa. Natomiast przetarg na realizację II etapu tej inwestycji został już ogłoszony. Na realizację tej części inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 191 tys. zł.

·  IV przetarg na modernizację ul. Brzezińskiego zostanie ogłoszony w maju br.

 

W trakcie realizacji są następujące inwestycje:

· Modernizacja ulic: Promykowej, Jaśminowej, Różanej – termin zakończenia realizacji tego zadania to 6 sierpnia br. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.586 tys. zł brutto. Wykonawca ASTA-BUD Sp. z o. o. z Piły.

· Odbudowa mostu na rzece Głomi –  odbioru technicznego dokonano już 25 kwietnia br. Koszt realizacji zadania wynosi ok. 347 tys. zł brutto. Zadanie realizuje Formes Sp. z o. o. z Zielonki.

· Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi przy Placu Kościuszki zostanie zrealizowana zgodnie z umową tj. do dnia 7 sierpnia br. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 974 tys. zł. Zadanie realizuje ART.-BULDING Artur Żak ze Złotowa.

·  Budowa domu przedpogrzebowego na terenie Cmentarza komunalnego przy ul. Chojnickiej zostanie zrealizowana do dnia 14 września br. Zadanie jest realizowane przez HOSTA Group Sp. z o. o. Sp. k. z Grębocina. Koszt wynosi 1.961 tys. zł brutto.

 

Zagospodarowanie terenów zielonych w Złotowie

W kwietniu br. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Podniesienie zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 4.543 zł, a wysokość dofinansowania to ponad 2.146 tys. zł. Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie 8 terenów o łącznej powierzchni 23 ha:

· Jezioro Miejskie – zwiększenie bioróżnorodności wzdłuż promenady spacerowej (realizacja w 2018),

· Teren rekreacyjno – wypoczynkowy przy ul. Promykowej - ogrody tematyczne (realizacja w 2018),

· Jezioro Baba – park przy u;. Mokrej (realizacja w 2019),

· Dawny cmentarz ewangelicki – „Park Pamięci” (realizacja w 2019),

· Jezioro Zaleskie – zwiększenie bioróżnorodności (realizacja w 2020),

· Park Miejski przy al. Piasta - rozbudowa struktury warstwowej i gatunkowej (realizacja w 2020),

· Jezioro Burmistrzowskie – Eko Park (realizacja w 2020).   

 

Akcje ekologiczne

Podczas konferencji podsumowano akcje ekologiczne zrealizowane podczas Dnia Ziemi. Urząd Miejski w Złotowie wraz z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Złotowie, Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie oraz Związkiem Gmin Krajny zorganizowali w dniach 20-23 kwietnia br. dni otwarte dla wszystkich chętnych do odwiedzenia instalacji i zakładów związanych z gospodarką wodną i gospodarką odpadami w naszym mieście. Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów w Stawnicy (RIPOK) oraz stację uzdatniania wody i wieżę ciśnień zwiedzili m.in. uczniowie złotowskich szkół podstawowych. Dzięki tym wizytom uczniowie mogli zapoznać się z zasadami gospodarki odpadami, procesem przetwarzania odpadów w RIPOK oraz poznać działanie urządzeń uzdatniania wody pitnej. 

Uczniowie wzięli również udział w 7 Miejskiej Fabryce Czystego Powietrza. W jej ramach posadzono łącznie 60 szt. sadzonek robinii akacjowej na terenie promenady nad jeziorem Miejskim w Złotowie (na wysokości ul. Staszica).

Burmistrz poinformował o otrzymaniu dofinansowania od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20 tys. zł na realizację działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych. Dotacja, do której miasto dołoży 10 tys. zł, zostanie przeznaczona na zakup 150 szt. sadzonek lipy, które zostaną posadzone podczas Euro Eco Festival  Złotów 2018 przy ul. Kwidzyniaków, Jana Różeńskiego, Antoniego Jaśka. To przedsięwzięcie jest kontynuacją działań podjętych przez Złotów w 2017 r. Wówczas miasto podpisało ”Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom” i otrzymało tytuł „Gminy Przyjaznej Pszczołom”. Akcja „Gminy Przyjazne Pszczołom" jest prowadzona w ramach programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”.

Burmistrz przedstawił informacje nt. projektu grantowego pn. „Zielona Ławeczka”  realizowanego przez Fundację BOŚ. „Zielona Ławeczka” to ogólnopolski, prospołeczny projekt adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Przedmiotem konkursu jest wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki złożony z mieszkańców osiedla mini-ogrodu z „zieloną ławką”. Konkurs trwa w okresie: 12 marca 2018 roku – 31 października 2018 roku. Maksymalna wysokość grantu wynosi 1200 zł. Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej www.zielonalaweczka.pl.

 

Akcja „Lipa ks. Domańskiego”

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Uhonorowania Księdza Patrona Bolesława Domańskiego, Stanisław Pikulik poinformował o inicjatywie posadzenia 100 drzewek lipy na 100-lecie Niepodległości połączonej z odsłonięciem pomnika księdza patrona Bolesława Domańskiego. Drzewka zostaną przekazane przez Nadleśnictwo Złotów. Każdy zainteresowany będzie mógł nabyć drzewko za cenę 50 zł przekazując powyższą kwotę na konto Stowarzyszenia. Ofiarodawcy otrzymają certyfikat z numerem drzewka. Akcja sadzenia odbędzie się w dniu odsłonięcia pomnika ks. Bolesława Domańskiego, który ma stanąć przed Domem Polskim.

Pomnik powstanie w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez miasto Złotów pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Złotowa poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie”. Dofinansowanie uzyskano w ramach naboru organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krajna Złotowska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi ponad 116 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 74 tys. zł. 

 

Złotowski Budżet Obywatelski 2019

Burmistrz Miasta Złotowa zaprosił mieszkańców do składania propozycji zadań do realizacji w 2019 r. w ramach 3. edycji Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłaszana propozycja musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miasto Złotów (bez względu na ich wiek). Zgłaszać można zarówno przedsięwzięcia "twarde" (infrastrukturalne) jak i "miękkie" (np. organizacja wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym itp.). Szacunkowy koszt realizacji 1 projektu nie może przekroczyć 150 tys. zł. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może złożyć nie więcej niż 1 propozycję.

Zgłoszenia propozycji do budżetu należy dokonać na formularzu, który jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie. Weryfikacji zgłoszonych propozycji dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Złotowa składająca się z 3 radnych, 3 pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych (nabór na członków komisji spośród organizacji pozarządowych zostanie ogłoszony w ciągu 14 dni od dnia wejścia uchwały w życie).

Głosowanie mieszkańców na propozycje wyłonione przez komisję odbywa się poprzez wypełnienie karty, którą należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie. Do realizacji zostaną zakwalifikowane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Złotowski Budżet Obywatelski (w przypadku takiej samej liczby głosów o ich kolejności zadecyduje publiczne losowanie). Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłoszonych do ZBO. 

Harmonogram konsultacji:

1. Do 3 sierpnia 2018 r. - składanie formularzy z propozycjami zadań. 

2. Do 31 sierpnia 2018 r. - weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań (ocena formalna i merytoryczna dokonywana przez komisję).  

3. Do 7 września 2018 r. - publikacja zgłoszonych propozycji.

4. Od 17 września do 5 października 2018 r. - głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów z listy.

5. Do 19 października 2018 r. - ustalenie listy zadań do realizacji w 2018 r.

6. Do 31 października 2018 r. - przekazanie Radzie Miejskiej w Złotowie przez Burmistrza Miasta Złotowa protokołu z przeprowadzonych konsultacji.

 

Zastępca Burmistrza, Małgorzata Chołodowska  poinformowała o wyborze pełnego składu Złotowskiej Rady Seniorów. Zgodnie ze statutem spełnia funkcję konsultacyjną i doradczą w zakresie przedkładanych jej spraw istotnych z punktu widzenia funkcjonowania seniorów w społeczności lokalnej oraz funkcję inicjatywną poprzez inspirowanie władz lokalnych do podejmowania nowych działań mających na celu podniesienie jakości życia osób starszych. Więcej informacji nt. Złotowskiej Rady Seniorów, w tym jej aktualny skład, znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl w zakładce „Dla mieszkańca”.

 

Burmistrz podsumował działania I Forum Młodzieży w Złotowie, które odbyło się w dniu 17 kwietnia br. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Złotowa w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności uczniowskich ze złotowskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami. Głównym celem spotkania było wypracowanie przez młodzież propozycji i postulatów dotyczących możliwości rozwijania swoich zainteresowań i spędzania czasu wolnego  w naszym mieście. Wśród zgłoszonych postulatów znalazły się m.in. stworzenie Ośrodka Rozwoju Młodzieży gdzie młodzi ludzie spotykaliby się, dzielili się swoimi zainteresowaniami, tworzyli grupy muzyczne, taneczne, mogliby organizować spotkania z ludźmi sukcesu, przedstawicielami ciekawych zawodów. Inne pomysły to stworzenie sportowych sekcji: pływackiej, żeglarskiej, piłki ręcznej, a także organizacja kina plenerowego, dyskotek na powietrzu, „rodzinnych niedziel„ przy promenadzie, grupowego biegania z trenerem. Nadto młodzież zaproponowała, stworzenie koła wolontariatu przy Urzędzie Miejskim w Złotowie, strony internetowej „Młody Złotów”, szersze wykorzystanie Amfiteatru dla ich działań, rozwój teatru miejskiego, organizację akcji integracyjnych (wspólne plenery malarskie, budowę parku linowego i „jump city”). Kolejne spotkanie odbędzie się 2 października 2018 r. Gospodarzem spotkania będzie Szkoła Podstawowa Nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie.

 

Facebook Urzędu Miejskiego w Złotowie i  „Zapytaj Burmistrza”

Maria Milancej z Urzędu Miejskiego w Złotowie zaprezentowała profil Facebook Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz nową funkcjonalność na stronie internetowej www.zlotow.pl „Zapytaj Burmistrza”. „Zapytaj Burmistrza” to formularz, w którym użytkownik może wyrazić zgodę lub nie zgodzić się na publikację pytania na stronie internetowej. Zapraszamy na nasze konto Facebook i do zadawania pytań Burmistrzowi Miasta Złotowa!

 

Pałac Działyńskich

Zaproszona na konferencję Elżbieta Wierzbicka, prezes zarządu AGPOL S.A, firmy reprezentującej właściciela obiektu parkowo-pałacowego przedstawiła jego stan techniczny i warunki jego sprzedaży. Wartość całości została wyceniona na ok. 4,5 mln zł. Obiekt wymaga jednak pilnych napraw remontowych. Miasto jest zainteresowane w udzieleniu pomocy firmie AGPOL S.A. w poszukiwaniu inwestora chcącego nabyć ten obiekt. Wspólne poszukiwania potencjalnego inwestora powinny być zgodne z kierunkiem marki „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” tzn. po wyremontowaniu obiekt może spełniać funkcje hotelarskie, konferencyjne, gastronomiczne. W tym celu został opracowany dokument, zatwierdzony przez konserwatora zabytków, w którym zaplanowano możliwość przeprowadzenia prac polegających na przebudowie tego obiektu m.in. na dostosowaniu powierzchni 1200 m² poddasza na miejsca noclegowe. Po drugiej stronie obiektu znajdują się miejskie tereny inwestycyjne przy ul. Dwór Złotowski o łącznej powierzchni 5610 m², które mogą zainteresować potencjalnego inwestora w rozszerzeniu swojej oferty przy zakupie pałacu.

teren inwestycyjny nr 3

 

Aktualności

Burmistrz Miasta Złotowa poinformował również o wynikach ekspertyzy wytrzymałości konstrukcji niecki rehabilitacyjnej na Pływalni „Laguna” oraz o wydarzeniach przygotowanych na Euro Eco Festiwal Złotów 2018 m.in. koncertach zespołów: „Afromental”, „Bracia”, „5 Rano” oraz o wydarzeniach: „festiwal Kolorów”, „Quiz wiedzy niecałej z ojczyzny małej i dużej”. 

W dniu 18 maja br. w godz. 14.00-19.00 zapraszamy na „Urodziny Honorowego Obywatela Złotowa Świętego Jana Pawła II”,  warsztaty tańca pod hasłem „Jestem”, które poprowadzi Kazek Chojna. Warsztaty odbędą się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie przy ul. 8 Marca 16. W programie m.in. tańce irlandzkie, belgijskie, lednickie.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner