Opublikowano 2021-04-08 13:13:19

„Pracownik do 29 lat na wagę ZŁOT(ow)A! – II edycja”

Kliknij, aby powiększyć plakat


W związku z realizacją przez Centrum Innowacyjnego Rozwoju w partnerstwie z Centrum Innowacyjnego  Biznesu, na terenie powiatu złotowskiego projektu pn. „Pracownik do 29 lat na wagę ZŁOT(ow)A! – II  edycja” poniżej przedstawiamy szczegółowe dane:

Projekt „Pracownik do 29 lat na wagę ZŁOT(ow)A! – II edycja”, realizowany jest w ramach Priorytetu I.  Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu  Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – przez Centrum Innowacyjnego  Rozwoju Sylwia Osak w Partnerstwie z Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, ul. Pomorska 53,  70-812 Szczecin.

Projekt skierowany jest do 30 osób (także do osób z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat zamieszkujących powiat złotowski, które w ciągu 4 ostatnich tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych  zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji  zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. Młodzież NEET), tj. spełniają łącznie  poniższe warunki:
- są w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
- nie szkolą się;
Oraz należą do jednej z poniższych grup:
- są bierni zawodowo lub bezrobotni;
- zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;
- tzw. ubodzy pracujący - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej;
- są osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkami ich rodzin.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia  30 młodych osób, w tym należących do grupy NEET, w wieku 18-29 lat, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i  kwalifikacji oraz doświadczenie zawodowego.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:
1. Indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania);
2. Indywidualnego wsparcia psychologa lub coacha kariery;
3. Kursów / szkoleń;
4. 3-miesięcznych płatnych staży;
5. Indywidualnego pośrednictwa pracy.

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:
1. Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;
2. Jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 900 złotych na rękę (przy założeniu, że
szkolenie trwa 100h);
3. Stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości około 1440 złotych na rękę za każdy
miesiąc stażu;
4. Zwrot kosztów dojazdu;
5. Pomoc w znalezieniu pracy;
6. Ubezpieczenie zdrowotne ZUS na czas szkolenia oraz stażu;

SZKOLENIA/KURSY:
Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm.  Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie,  podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

STAŻ:
Staż realizowany przez okres 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.

REKRUTACJA:
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie powiatu złotowskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:
I etap: ocena formalna – złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych,  przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych);
II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym – określenie motywacji oraz indywidualnych  predyspozycji kandydat -a/ki.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.
Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner