Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Złotowie

Gmina Miasto Złotów informuje, że realizuje projekt pn.: „Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Złotowie (nowe oddziały przedszkolne)”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 312 894,51 zł.

Kwota dofinansowania: 265 960,33 zł.

Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2017r.

Data zakończenia projektu: 30.11.2018r.

 

Projekt obejmuje:

  • utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat w ramach oddziału 10 godzinnego od miesiąca listopada 2017 r. w dostosowanej do tego rodzaju części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 54 w Złotowie (oddzielonej od budynku Przedszkola łącznikiem) w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Złotowie i dofinansowaniu jego działalności bieżącej przez okres 12 m-cy;
  • rozszerzenie oferty o zajęcia z j. angielskiego (100 godzin);
  • rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe (łącznie 500 godzin);
  • podwyższenie kwalifikacji przez 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 

Cele i rezultaty projektu:

  • wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3 i 4 lata, realizowany poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach OWP tj. Publicznego Przedszkola Nr 4 w Złotowie na istniejącej bazie oświatowej tj. w wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 54 w Złotowie (oddzielonej od budynku Przedszkola łącznikiem);
  • realizacja działań dodatkowych (łącznie 500 godzin) tj. zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci wobec nowo utworzonej w ramach projektu grupy do 25 dzieci (13 dziewczynek, 12 chłopców) oraz aktualnie funkcjonujących grup dla 100 dzieci (44 dziewczynek, 56 chłopców); rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Złotowie realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów o zajęcia specjalistyczne (terapia logopedyczna) a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej - zajęcia z rytmiki, języka angielskiego oraz podwyższenia kwalifikacji 2 nauczycieli w zakresie wykonywanej pracy w okresie 02.11.2017 - 31.10.2018;
  • wsparcie w ramach studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji 2 (2K) nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

Projekt przyczynia się do realizacji celów szczegółowych WRPO. Osiągnięcie celu głównego możliwe jest dzięki zaplanowanemu w projekcie wsparcia dla utworzenia nowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego (oddział 10 godzinny) na terenie GM Złotów (woj. wlkp.) oraz dofinansowania działalności bieżącej w okresie 12 miesięcy (od 02.11.2017 do 31.10.2018). Jest to zgodne również ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, przyjętą przez MPiPS w czerwcu 2013 r, która zwraca uwagę na poprawę dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, szczególnie na terenach wiejskich oraz wyrównanie dysproporcji w dostępności do Przedszkoli pomiędzy obszarem wiejskim i miejskim. Celem takiej strategii jest zwiększenie swobody Rodziców w podejmowaniu aktywności zawodowej, a w dłuższej perspektywie wyrównywanie szans edukacyjnych oraz na rynku pracy osób pochodzących z różnych reg. o charak. peryferyjnym.

Organ prowadzący organizuje i prowadzi nadzór w Złotowie nad funkcjonowaniem 4 publicznych przedszkoli, które w roku szkolnym 2016/2017 zapewniają opiekę dla 617 dzieci (łączna ilość: oddziałów 9 godzinnych – 22, oddziałów 5 godzinnych - 3) organizacyjnie dla 620 dzieci. Potrzeba realizacji projektu wynika z analizy zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego w gminie w 3-letniej perspektywie. Obecna liczba miejsc jest niewystarczająca (mniej miejsc niż dzieci w wieku 3-4 lat). Wpływ na zmiany organizacyjne wobec struktur OWP podlegających pod organ prowadzący w Złotowie ma zmniejszenie się liczby oddziałów w PP nr 3, w związku likwidację oddziału znajdującego w budynku SP nr 1 o 25 oraz w PP nr 1 o 25 miejsc ze względu na zadeklarowanie przez rodziców wydłużenia czasu pobytu dzieci w przedszkolu z 5 godzin na 8 godzin dziennie. Z informacji o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie (opracowanie 12.06.2017) wynika, iż w roku 2016 było 620 miejsc wychowania przedszkolnego (25 oddziałów) na obszarze realizacji projektu i tym samym brakowało 112 miejsc dla 3 i 4 latków (w roku szkolnym 2016/2017). Z przeprowadzonej analizy wynika również, iż na obszarze realizacji projektu ogólna liczba dzieci w wieku przedszkolnym tj.: dzieci w wieku 3 – 6 lat wynosi: 732. Natomiast z analizy wynika, iż w roku szkolnym 2019/2020 zabraknie 49 miejsc dla 3 i 4 latków przy ogólnej liczbie dzieci w wieku przedszkolnym wynoszącej 694.

Analiza wskazuje, że w okresie realizacji oraz trwałości projektu liczba dzieci kwalifikujących się do objęcia edukacją przedszkolną będzie wyższa niż liczba dostępnych miejsc - więc zwiększenie miejsc jest uzasadnione. Konieczność realizacji zajęć dodatkowych wynika z potrzeby wyrównywania szans edukacyjnych złagodzenia występujących deficytów i zniwelowania różnic edukacyjnych wynikających z miejsca zamieszkania oraz z jakości i dostępności usług wobec innych OWP w kraju. Realizacja projektu wobec jego kompleksowości wpływa pozytywnie na wartość wskaźnika poziomu korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci 3 i 4 letnie.

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-12-11 14:12:40
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner