Opublikowano 2021-10-19 09:24:27

Obowiązki właścicieli zwierząt

Obowiązki właścicieli zwierząt - zdjęcie

Obowiązki właścicieli zwierząt wynikają z następujących przepisów:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638).
Art. 9.
1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Art. 10.1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Art. 10a. Zabrania się:
1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do przestrzegania przepisów lokalnych określonych w uchwale nr XXVI.206.2021 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Złotów.

Rozdział 4.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 8. Osoby posiadające zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 9. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy, aby w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku psy prowadzić na smyczy, natomiast psy należące do ras uznawanych za agresywne w stosunku do ludzi i innych zwierząt winny być prowadzone na smyczy i w kagańcu, chyba że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia prowadzenie psa na smyczy lub w kagańcu byłoby nieuzasadnione lub niehumanitarne.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osobie niepełnosprawnej.

§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców.

2. Uprzątnięcia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników przeznaczonych na odchody zwierzęce, a w przypadku ich braku – do pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.

§ 11. Utrzymywanie zwierzęcia domowego na terenie nieruchomości może mieć miejsce wówczas, gdy zwierzę domowe znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie.

§ 12. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Miasto Złotów reguluje odrębna uchwała.

 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.
Według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 2003 nr 77 poz. 687) rasami psów uznawanymi za agresywne są:
1. amerykański pit bull terrier;
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3. buldog amerykański;
4. dog argentyński;
5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6. tosa inu;
7. rottweiler;
8. akbash dog;
9. anatolian karabash;
10. moskiewski strużujacy;
11. owczarek kaukaski.

 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821).

Art.  77.  [Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia]

§  1.  Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§  2.  Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
Art.  78.  [Drażnienie lub płoszenie zwierzęcia]

Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.


Zgodnie z art. 51. § 1 Kodeksu wykroczeń - kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny,spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W przypadku braku reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie bez szczególnych zewnętrznych powodów, może to uzasadniać odpowiedzialność właściciela na podstawie art.51 § 1 kodeksu wykroczeń.

 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku, podlega karze grzywny.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.).
Brak w kodeksie karnym osobnego przepisu o odpowiedzialności za zwierzęta. Odpowiedzialność ta opiera się zatem na przepisach rozdziału XXI Kodeksu karnego - Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner