Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

CEL OGÓLNY 2: Poprawa atrakcyjności obszaru LSR poprzez wykorzystanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LSR do 2023 roku

Cel szczegółowy 2.1: Zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz upowszechnienie dostępu do istniejących już obiektów poprzez ich modernizację i doposażenie do roku 2023                                                  

Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności turystycznej Złotowa poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej „Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie”

Wartość całkowita: 116 300,00 zł 

Wartość kwalifikowalna: 115 700,00 zł

Wartość dofinansowania: 73 619,00 zł

W ramach operacji zostanie wyznaczona ścieżka edukacyjna „Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie”, obejmująca  Pomnik ks. Patrona Bolesława Domańskiego, Dom Polski, Dom Biniakowskich, Muzeum Ziemi Złotowskiej, Fara Złotowska, Kościół św. Rocha, Cmentarz przy Kościele św. Rocha, Sala gimnastyczna MLKS „Sparta”, Siedziba Gminnej Spółdzielni Rolnik, Ulica ks. Grochowskiego, Pomnik Piasta, Rondo im. Juliusza Zielińskiego, Ratusz Miejski.

Wykonane ponadto zostanie oznaczenie ścieżki na mapie, ich wydruk (2000 szt.), oznaczenie wybranych 7 punktów w postaci tabliczek z kodami QR, opracowanie questu tematycznego związanego z dorobkiem ks. Bolesława Domańskiego i Związku Polaków w Niemczech wraz z przygotowaniem i wydrukiem ulotek questowych (2000 szt.), a także wykonana zostanie „Ławeczka ks. Patrona Bolesława Domańskiego.

Ścieżka edukacyjna zostanie wytyczona na terenie miasta Złotowa i swoim zakresem będzie obejmować obiekty związane z działalnością ks. Patrona oraz Związku Polaków w Niemczech. Pomnik zostanie umiejscowiony w Złotowie, na terenie administrowanym przez Gminę Miasto Złotów, obręb 93, działka 242/7, leżącej przy ul. Ks. Bolesława Domańskiego 5. Działka 242/7 jest w dużej części zabudowana przez budynek Domu Polskiego, od frontu obszar zieleni, który łączy się z chodnikiem przy ul. Ks. Domańskiego. W ramach projektu wnioskodawca przewidział wykonanie nasadzeń w pobliżu planowanego do powstania pomnika, do wysokości 1,5 metra.

Operacja realizowana w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska.

 

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-11-16 12:21:03
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner