KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZŁOTOWIE

 

 

PROJEKT: „KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB
NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZŁOTOWIE”

 NR: RPWP.07.02.02-30-0094/17

 

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZŁOTOWIE”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Złotów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złotowie w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Niesamodzielnych .

 

Projekt jest skierowany do 80 osób (w tym 50 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych - zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego w Gminie Miasto Złotów oraz 30 opiekunów faktycznych ww. osób (w tym 25 kobiet) zamieszkujących/ pracujących/ uczących się  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim w Gminie Miasto Złotów.

 

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

1.      Dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych:

a.       usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

b.      specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania: pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne

c.       usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych

d.      utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego

e.      utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane:

·         warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań
w grupach

·         gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup

·         spotkania z lekarzami  - pogadanki tematyczne

·         wyjścia do kina/teatru/na basen

·         biblioteczka seniora – regał z książkami, gdzie seniorzy mogą się wymieniać książkami, przynieść przeczytane, pożyczyć przyniesione przez inne osoby lub zakupione przez Klub.

·         kącik telewizyjny – wyposażony w TV, projektor, komputer
z oprogramowaniem i drukarką.

 

2.      Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone następujące usługi:

a.       miejsca krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niesamodzielnych (mieszkanie wspomagane) i Klub Seniora.

b.      szkolenia w tematach:

                                                                           i.      Metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną.

                                                                         ii.      Sposoby aktywizowania podopiecznych.

                                                                       iii.      Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci.

c.       spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych  połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń

d.      wsparcie psychologa dla  opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
i nagromadzonym stresem.

e.      dyżury pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać  informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucji pomocowych innych niż OPS.

f.        wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego .

 

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

 

Celem projektu jest objęcie wsparciem 80 osób, w tym 50 kobiet, usługami opiekuńczymi
i asystenckimi świadczonymi w miejscu zamieszkania, w mieszkaniu wspomaganym i Klubie Seniora oraz zwiększenie wiedzy 30 opiekunów faktycznych, w tym 25 kobiet, z zakresu opieki nad podopiecznymi; zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego woj. wielkopolskie, Gminę Miasto Złotów, poprzez udział we wsparciu w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020.

 

Planowane efekty realizacji projektu to:

·         wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych

·         poprawa dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych na terenie Złotowa

·         ograniczenie wykluczenia społecznego Uczestników projektu

·         stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia
w ich dotychczasowym środowisku społecznym

·         poprawa funkcjonowania uczestników projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych

·         zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi

·         zwiększenie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego, który opiekunowie fatyczni mogą wykorzystywać w opiece nad podopiecznymi

 

Całkowita wartość projektu: 1 017 431,35 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 965 731,35 zł

Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów, nr telefonu: 67 263 30 34

 

Dokumenty rekrutacyjne:

1.      Regulamin projektu

2.      Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun faktyczny

3.      Formularz zgłoszeniowy do projektu - osoba niesamodzielna

4.      Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności

5.      Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo
w projekcie – (dot. osób niepełnoletnich)

6.      Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym

7.      Upoważnienie do dokonywania w imieniu  uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie składać samodzielnie oświadczeń)

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-11-16 11:42:00
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner