Removal of Asbestos

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest spoczywają m.in. następujące obowiązki

  • wykorzystujący wyroby zawierające azbest zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest w dwóch egzemplarzach, poprzez sporządzenie spisu z natury;
  • jeden egzemplarz Informacji o wyrobach zawierających azbest należy przekazać właściwemu organowi ochrony środowiska. Właściwym organem ochrony środowiska:

1.       dla osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami jest Burmistrz Miasta Złotowa;

2.       dla osób prawnych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego;

  • drugi egzemplarz wymienionych Informacji … należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia drugiej Informacji ... ;
  • instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usuniecie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę w bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi w terminie do dnia 31.12.2032 r. 

„Informację…” należy corocznie aktualizować w terminie do 31 stycznia każdego roku.
Karty informacyjne można pobrać w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii Urzędu Miejskiego w Złotowie, pok. nr 14 oraz wypełnione należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1. 

Ponadto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest i sporządzenia "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". Jeden egzemplarz oceny należy złożyć do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty jej sporządzenia, a drugi przechowywać łącznie z pozostałą dokumentacją.

Wykonawca robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest ma obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej na wykonywanie tego typu prac remontowych.

W powiecie złotowskim Program Oczyszczania Kraju z Azbestu z powodzeniem funkcjonuje od 2012 roku. Koordynuje go Starostwo Powiatowe, partnerami w realizacji są natomiast wszystkie gminy powiatu, a więc Krajenka, Tarnówka, Lipka, Zakrzewo, Okonek, Jastrowie, Złotów i miasto Złotów, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2016 na realizację programu przekazał on 100 tysięcy złotych. Powiat złotowski zabezpieczył 76 tysięcy złotych, a każda z gmin po 5 tysięcy złotych.

W ramach wspomnianych środków na terenie powiatu łącznie udało się unieszkodliwić niemal 509 ton azbestu. W mieście Złotowie unieszkodliwiono ponad 52 tony azbestu.

Mamy nadzieję, że i w tym roku WFOŚiGW w Poznaniu wesprze powiat złotowski i zabezpieczy środki na szczytny cel tj. demontaż i utylizację bądź wyłącznie utylizację azbestu, podobnie jak w latach wcześniejszych.

O przystąpieniu powiatu do rozpatrywania wniosków na ww. cel można się dowiadywać w  Starostwie Powiatowym w Złotowie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz w Urzędzie Miejskim w Złotowie (pok. nr 14 na parterze, tel. 67/2632640 wew. 41).

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja treści: 2024-06-11 14:50:51
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner