Open a Business in Złotów!

Jesteś osobą zainteresowaną otwarciem swojej działalności gospodarczej? Zrób to w Złotowie! Nasze miasto jest niezwykle atrakcyjnym miejscem do prowadzenia swojej firmy. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które powinny ułatwić wejście w świat przedsiębiorczości.  

Spis treści:

I. Wstęp
II. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
III. Podatek VAT
IV. Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS
V. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu
VI. Pieczątka
VII. Rachunek bankowy
VIII. Kalendarium przedsiębiorcy

 

 

I. Wstęp

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, którą najpóźniej w dniu rozpoczęcia jej wykonywania musi zgłosić do właściwego rejestru.

W zależności od przyjętej formy prawnej przedsiębiorca zgłasza podjęcie działalności gospodarczej do:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),która jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, w tym wspólnikami spółek cywilnych, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 220, poz. 1447 z zm.),

 • rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001, Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych może założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Nie trzeba rejestrować swojej działalności w CEIDG kiedy:

 • Jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność wytwórczą związaną z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,

 • Jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność związaną z turystyką (na przykład wynajem pokoi, sprzedaż posiłków),

 • Jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność, która polega na produkcji wina — jeśli twoja produkcja nie przekroczy 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

 

Co ustalić przed złożeniem wniosku o wpis do CEIDG?

 • Nazwę firmy — pamiętaj, że w nazwie firmy musi znaleźć się twoje imię i nazwisko,

 • Datę, od kiedy rozpoczniesz swoją działalność — dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie to data, od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Ta data nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku,

 • Miejsce prowadzenia działalności — adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce. Takie miejsce nie musi być twoją własnością. Może być to na przykład mieszkanie, które wynajmujesz. Nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z tobą lub twoją działalnością,

 • Kody działalności gospodarczej — są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (np. „Produkcja papieru i tektury”, „Produkcja narzędzi”). Wskaż przynajmniej jeden kod. Jeśli wskażesz więcej kodów — zdecyduj, który jest główny,

 • Formę opodatkowania oraz częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (miesięcznie lub kwartalnie),

 • Formę prowadzenia rachunkowości — zazwyczaj przedsiębiorcy wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów,

 • Informacje związane z ZUS — na przykład, czy zgłosisz do ubezpieczenia pracowników, których zatrudnisz.

 • Rachunek bankowy — możesz założyć nowy rachunek albo posługiwać się tym, którego używasz prywatnie. Wskaż numer rachunku, który będzie służył do rozliczeń z urzędem skarbowym.  

 

II. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do CEIDG.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej,

 • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,

 • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych,

 • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Pomimo tego, że dane z wniosku CEIDG-1 trafiają do ww. instytucji (mają one dostęp do CEIDG), przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń. W przypadku gdy przedsiębiorca deklaruje podjęcie czynności w zakresie podatku VAT (podatku od towarów i usług) zobowiązany jest do dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Istnieją następujące drogi złożenia Wniosku:

 • Osobiście(z ważnym dokumentem tożsamości) lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem, przykładowe pełnomocnictwo patrz - formularze do druku) w wybranym urzędzie gminy/miasta.W Złotowie miejscem składania wniosku CEIDG-1 jest: Urząd Miasta Złotowa, Referat Spraw Obywatelskich, Stanowisko nr 7 ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów. Informacja i składanie wniosków - sala obsługi (parter).

 • Listownie- w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do Wniosku) podpisu,

 • Elektronicznie- za pośrednictwem formularza CEIDG

Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk komputerowy ze strony internetowej CEIDG (na www.ceidg.gov.pl w Bazie przedsiębiorców można odszukać wpis według różnych kryteriów wyszukiwania np. podając NIP, REGON lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, następnie otworzyć odpowiedni wpis i wybrać opcję Drukuj/Pobierz PDF).

 

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna!

 

Należy przygotować:

 • Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (druk CEIDG-1) — wniosek można:

  • Pobrać i wypełnić w domu,

  • Wziąć z dowolnego urzędu miasta lub gminy,

  • Wypełnić na stronie firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl, wydrukować i podpisać,

  • Przygotować w wersji elektronicznej w systemie CEIDG. Po zapisaniu otrzymasz unikalny kod kreskowy, który pozwoli urzędnikowi w gminie odnaleźć twój formularz w systemie CEIDG,

 • Dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty lub paszport) — jeśli zanosisz wniosek do urzędu,

 • Notarialne poświadczenie podpisu — jeśli wysyłasz wniosek.

 

Składanie wniosku przez internet

 1. Wejdź na stronę firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl.

 2. Załóż swoje konto. Twoje dane z konta zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku.

 3. Wypełnij wniosek elektroniczny. Możesz skorzystać z dostępnego na stronie przewodnika krok po kroku oraz pytań pomocniczych, które ułatwią wypełnienie każdego pola.

 4. Podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego.

 5. Wyślij wniosek.

 6. Dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG na twój adres e-mail.

Informacje, które napiszesz we wniosku, zostaną przekazane również do:

 • ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

 • Urzędu Skarbowego,

 • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Usługa jest bezpłatna.

 

Terminy:

 • Do 1 dnia roboczego od złożenia wniosku — dane firmy zostaną wpisane do CEIDG. Od momentu wpisania możesz rozpocząć swoją działalność.

 • Do 3 dni roboczych od wpisania do CEIDG — dane twojej firmy będą widoczne na stronie CEIDG.

 

Polska klasyfikacja działalności

Rejestrując działalność, należy pamiętać o określeniu przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). PKD zawiera odpowiednio sklasyfikowany spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Wyboru działalności dokonuje się przez wpisanie określonych numerów PKD we wniosku CEIDG-1.

Liczba numerów, jakie można wpisać, jest nieograniczona. Na druku CEIDG-1 można umieścić 10 numerów PKD, a jeżeli to nie wystarczy, należy dodatkowo użyć druku CEIDG-RD.

Klasyfikacje i nomenklatury dostępne są na stronie: http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje. W przypadku wypełniania wniosku online system podpowiada użytkownikowi oznaczenia według klasyfikacji PKD.

 

Rejestracja firmy w urzędzie statystycznym

Po dokonaniu rejestracji w CEIDG-1 w ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji należy uzyskać numer REGON. Wpis do rejestru REGON prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie zgłoszenie podatnika o nadanie numeru REGON następuje w oparciu o wniosek CEIDG-1. Jeśli przedsiębiorca prowadził wcześniej działalność gospodarczą, numer ten ma już nadany.

W rejestrze numeru REGON znajdują się następujące dane o firmie:

 • Nazwa i adres siedziby, imiona i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,

 • Numer PESEL właściciela,

 • Forma prawna i forma własności,

 • Rodzaj wykonywanej działalności,

 • Data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności,

 • Nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru oraz numer nadany przez ten organ.

Numer REGON jest niezbędny do prowadzenia firmy. Będzie on potrzebny do kontaktów z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także do zawierania umów i rozliczania się z kontrahentami. REGON zamieszcza się również na firmowych pieczątkach i drukach urzędowych.

 

NIP

Jeśli osoba zakładająca firmę nie posiada numeru identyfikacji podatkowej, druk CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o nadanie takiego numeru.

Podczas rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej NIP osoby fizycznej staje się jednocześnie NIP-em firmy.

Ponadto:

 • Formularz NIP-5 jest wnioskiem o duplikat potwierdzenia nadania NIP-u;

 • W przypadku zakładania spółki, należy złożyć w urzędzie skarbowym NIP-2 oraz NIP-D;

 • Formularz NIP-7 służy do aktualizacji danych już zarejestrowanego podatnika lub płatnika.

Formy opodatkowania

Wyboru formy opodatkowania dokonuje się poprzez złożenie:

 • Wniosku CEIDG-1, który może stanowić oświadczenie o wyborze wskazanej formy opodatkowania;

 • Lub pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w danej formie (skierowanego do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania). Oświadczenie to należy złożyć dzień przed faktycznym rozpoczęciem działalności - ostatecznym terminem jest moment, w którym osiągnięty zostanie pierwszy przychód.

Wybrana forma opodatkowania jest wiążąca dla przedsiębiorcy przez rok od zgłoszenia do urzędu skarbowego, a dokładniej do końca danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli po upływie tego czasu właściciel firmy zechce dokonać zmiany formy opodatkowania, może to uczynić, składając w urzędzie skarbowym odpowiednie zawiadomienie do 20 stycznia roku podatkowego.

Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Możesz też wybrać opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatku bądź jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania:

•  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zwany dalej ryczałtem, albo

•  kartę podatkową.

Jeśli podatnik nie zadeklaruje żadnej z form opodatkowania - zostanie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych.

 


Czym się różni opodatkowanie na ogólnych zasadach (tj. wg skali podatkowej lub wg jednolitej 19% stawki) od zryczałtowanych form opodatkowania?

• Przy zastosowaniu skali podatkowej lub 19% stawki, podatek obliczysz od dochodu, tj. różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania.

• Przy opodatkowaniu ryczałtem, podatek obliczysz od przychodu, czyli koszty uzyskania przychodu nie będą miały wpływu na wysokość twojego podatku.

• Natomiast przy opodatkowaniu kartą podatkową na wysokość podatku nie ma wpływu ani wysokość przychodu, ani koszty jego uzyskania, gdyż podatek ustalany jest decyzją organu podatkowego.

Przy wyborze formy opodatkowania niezbędna jest zatem znajomość wskaźników ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem twojej firmy. Powinieneś m.in. dokonać analizy wielkości spodziewanych przychodów, wydatków, czyli kosztów uzyskania przychodu, w tym również kosztów związanych z prowadzeniem księgowości, które różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Decydując się na wybór formy rozliczenia, musisz wziąć pod uwagę:

• rodzaj działalności, którą zamierzasz uruchomić,

• jej rozmiar,

• wysokość spodziewanych przychodów i kosztów.

Musisz dokładnie przemyśleć swój wybór, gdyż zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa. Będziesz mógł to zrobić dopiero od następnego roku podatkowego.

 

Na wybór formy opodatkowania masz czas:

• do 20 stycznia roku podatkowego lub

• do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w którym możesz dokonać wyboru formy opodatkowania — jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej lub

• przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach, jeżeli wyboru formy opodatkowania nie dokonałeś we wniosku o wpis do CEIDG.

 

Jeżeli zdecydujesz się na:

• opodatkowanie dochodów według jednolitej 19% stawki podatku albo

• w formie ryczałtu albo

• w formie karty podatkowej,

o wyborze tym musisz powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

Jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej, oświadczenie o wyborze jednolitej 19% stawki podatku lub ryczałtu oraz wniosek o zastosowanie karty podatkowej możesz złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Jeśli zdecydujesz się na opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, nie musisz zawiadamiać o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli jednak kontynuujesz swoją działalność i w poprzednim roku podatkowym byłeś opodatkowany w innej formie a od nowego roku chcesz być opodatkowany na ogólnych zasadach i opłacać podatek według skali podatkowej, to musisz o tym poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

III. Podatek VAT

Konieczne jest zawiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadząc działalność gospodarczą dla celów podatkowych, niezbędne jest posiadanie numeru NIP, gdyż jest on identyfikatorem podatkowym dla przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonania rejestracji dla celów podatkowych. Aktualnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego z wyborem formy opodatkowania dokonuje się w oparciu o wniosek CEIDG-1. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności musi złożyć druk VAT-R.

Firmy, których właścicielem jest osoba fizyczna, na początku prowadzenia działalności co do zasady mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Warunkiem tego zwolnienia u podatników, którzy kontynuują prowadzenie działalności, jest nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym wartości sprzedaży w kwocie 200.000 zł. Natomiast osoby, które rozpoczynają działalność w ciągu roku podatkowego, mogą skorzystać z tego zwolnienia, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty 200.000 zł w danym roku podatkowym.

W sytuacji, gdy transakcje handlowe będą również prowadzone z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, należy dokonać dodatkowej rejestracji jako podatnik VAT-UE.

 

IV. Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

Przedsiębiorca występuje w podwójnej roli: płatnika oraz osoby ubezpieczonej. Wypełniając wniosek CEIDG-1, osoba zakładająca działalność zgłasza płatnika składek. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie osób ubezpieczonych (zarówno samego właściciela, jak i jego pracowników) wymaga dodatkowo przesłania do ZUS druku ZUA. Na zgłoszenie przedsiębiorca ma siedem dni.

Istotne formularze:

 • ZFA – zgłoszenie płatnika składek (osoby fizycznej);

 • ZUA – formularz składany dla każdego pracownika firmy (również właściciela) w sytuacji, gdy zakładana firma jest jedynym miejscem zatrudnienia przedsiębiorcy i pracowników;

 • DRA – służy do comiesięcznych rozliczeń z ZUS. W przypadku niezłożenia druku DRA za dany miesiąc suma składek ustalana jest na podstawie kwoty pobranej w miesiącu poprzednim;

 • ZZA – zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji gdy osoba zakładająca działalność jest już zatrudniona na pełny etat (dotyczy to również pracowników);

 • ZPA – zgłoszenie spółek cywilnych;

 • ZIPA – formularz ten służy do uzupełnienia numeru REGON, jeśli w momencie zgłoszenia firma nie posiadała jeszcze tego numeru.

Rejestracja firmy do ZUS następuje w oparciu o wniosek CEIDG-1. Jednak osobiście trzeba dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników i osób współpracujących w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.

Od 20 maja 2017 roku, do wniosku CEIDG-1 można dołączyć wypełnione deklaracje zgłoszeniowe do ZUS (ZUS ZUA/ZUS ZZA) i wszystkie dokumenty razem złożyć w organie ewidencyjnym. Tym samym nie trzeba składać osobnych deklaracji do ZUS.

Ubezpieczenie Społeczne,Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania 3 rodzajów składek na:

 • Ubezpieczenie Zdrowotne,

 • Fundusz Pracy.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego należy wypełnić i złożyć następujące formularze:

 • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek (osoba fizyczna)

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych.

Wymiar składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi zadeklarowana kwota, jednak nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale, włącznie z wypłatami z zysku.

Natomiast podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota zadeklarowana, jednak nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Obecnie dla nowych przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat działalności obowiązuje preferencyjna składka ZUS. Jest ona zdecydowanie niższa od standardowej kwoty.

 

Terminy rozliczania składek:

1) Jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki tylko na własne ubezpieczenie, ma obowiązek rozliczyć się, opłacić składki do dnia 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2) Jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki nie tylko na własne ubezpieczenie (pracownicy, zleceniobiorcy), to ma obowiązek rozliczyć się do dnia 15 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do opłacania, przez okres dwóch lat (24 miesięcy) od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Opłacając najniższe możliwe składki ZUS, trzeba pamiętać o tym, że również w przyszłości otrzymywane świadczenia z tego tytułu będą należeć do najniższych.

Ulga ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Z ulgi natomiast mogą skorzystać ci, których wcześniej łączył z byłym pracodawcą stosunek pracy, ale w poprzednim i obecnym roku podatkowym nie byli pracownikami jego firmy. Ponadto osoby, które chcą skorzystać z preferencyjnego wymiaru składek, muszą zadeklarować, iż 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadziły innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Kto nie może skorzystać z preferencyjnych warunków opłacania składek?

 • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej,

 • osoba, która jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o. o.

 • twórcy i artyści.

 

Składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Ubezpieczenie społeczne - w 2017 r. minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wynosi 600 zł - 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (2000 zł).

W związku z powyższym poszczególne składki wynoszą:

 • Ubezpieczenie emerytalne – 117,12 zł (19,52%),

 • Ubezpieczenie rentowe – 48,00 zł (8%),

 • Ubezpieczenie wypadkowe – 10,80 zł (1,80% dla firm ubezpieczających do 9 osób) – z zasady stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest indywidualnie ustalana dla każdego płatnika (od 0,67% do 3,60 %),

 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 14,70 zł (2,45 %).

Łączna miesięczna suma składek (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) w 2017 roku wynosi 190,62 zł.

Jeśli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło w środku miesiąca, wówczas minimalna podstawa ulega proporcjonalnemu obniżeniu (kwotę minimalnej podstawy dzieli się przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez dni, w których opłacało się składki i podlegało się ubezpieczeniom.

Ubezpieczenie zdrowotne – podstawą wymiaru tej składki jest kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku (wliczając w to wypłaty z zysku), czyli w 2017 roku kwota ta wynosi 3303,13 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 297,28 zł (9% x 3303,13 zł = 297,28 zł). Jej część można odliczyć od podatku, stawka ta wynosi 7,75% z podstawy wymiaru, czyli 7,75% x 3303,13 zł = 255,99  zł.

Nie stosuje się tu zasady proporcjonalności, jeśli prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się w połowie miesiąca.

Fundusz Pracy – podstawą wymiaru składki na Fundusz Pracy jest ta sama kwota, która obowiązuje przy wyliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, jednak bez rocznego ograniczenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy tylko wtedy, gdy ustalane są one od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i wynoszą w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, która korzysta z preferencyjnych zasad opłacania składek, nie musi opłacać Funduszu Pracy, ponieważ jej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia ( w 2017 r. jest to 2000 zł). Ponadto przedsiębiorcy: kobieta po 55 roku życia oraz mężczyzna po 60 są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

 

V. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu

W przypadku zatrudniania pracowników fakt ten należy zgłosić w ciągu 14 dni do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli przedmiot działalności będzie związany z żywnością, handlem artykułami spożywczymi, usługami gastronomicznymi lub hotelarskimi albo prowadzeniem salonu fryzjersko-kosmetycznego czy gabinetu medycznego, wówczas niezbędna będzie opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej. W celu otrzymania takiej opinii należy złożyć wniosek, na którego rozpatrzenie inspektor sanitarny ma dwa tygodnie. Pozytywna opinia oznacza, że zostały spełnione wszystkie niezbędne warunki.

 

VI. Pieczątka

Mimo że posiadanie pieczątki nie jest wymagane, to założenie bez niej konta firmowego w niektórych bankach będzie niemożliwe.
Na firmowej pieczątce powinny znaleźć się następujące dane: pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy); adres siedziby; telefon i/lub faks; REGON; NIP.

 

VII. Rachunek bankowy

Przepisy nie nakładają obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego, jednak art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje dokonywanie płatności przelewem w przypadku transakcji przekraczających równowartość 15.000 zł., jest to tzw. limit transakcji gotówkowych. W takiej sytuacji posiadanie konta jest dla przedsiębiorcy bardzo wygodne. Rachunek bankowy umożliwia bowiem dokonywanie przelewów, np. do ZUS czy Urzędu Skarbowego, a także ułatwia rozliczanie się z klientami i kontrahentami.

Wybierając się do banku w celu założenia konta firmowego, należy pamiętać, by zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

VIII. Kalendarium przedsiębiorcy

Jako przedsiębiorca musisz pamiętać o systematycznym gromadzeniu i przesyłaniu dokumentacji do ZUS i urzędu skarbowego. Kluczowe znaczenie ma terminowe przesyłanie sprawozdań. Niedotrzymanie terminów wysyłki dokumentów sprawozdawczych (a o terminie decyduje data stempla na kopii dokumentu przyjętego przez kancelarię/biuro podawcze lub data stempla na potwierdzeniu nadania listu poleconego) może wiązać się z karami finansowymi włącznie. Dlatego właśnie powinieneś pamiętać o kluczowych datach w życiu każdego przedsiębiorcy.

 • do 7-go dnia każdego miesiąca należy zapłacić podatek - dotyczy osób opodatkowanych w formie karty podatkowej;

 • do 10-godnia każdego miesiąca należy zapłacić za siebie składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy (składka płacona jest za poprzedni miesiąc kalendarzowy, na przykład do 10 października płacimy za miesiąc wrzesień). W tym terminie opłacasz składki wyłącznie za siebie - czyli wtedy, gdy nie zatrudniasz żadnych pracowników;

 • do 15-go dnia każdego miesiąca należy zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Taki termin obowiązuje przedsiębiorcę, który musi odprowadzić składki za poprzedni miesiąc za siebie i zatrudnionych pracowników;

 • do 20-go dnia każdego miesiąca należy zapłacić zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt za grudzień zapłacisz, składając jednocześnie do Urzędu Skarbowego zeznanie roczne PIT-28;

 • do 20-go dnia każdego miesiąca należy też złożyć comiesięczną deklarację (PIT-5) i dokonać wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. W terminie do 20 grudnia wpłacasz również zaliczkę za miesiąc grudzień w takiej samej wysokości, jak należna zaliczka za miesiąc listopad. Rozliczenie miesiąca grudnia następuje wraz z rozliczeniem rocznym PIT-36;

 • do 25-go dnia każdego miesiąca należy dokonać rozliczenia miesięcznego podatku VAT i złożyć formularz VAT-7 oraz dokonać rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego;

 • do 25-go dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, w którym stałeś się płatnikem VAT, musisz także dokonać rozliczenia podatku VAT i złożyć formularz VAT-7K;

 • do 31- go stycznia roku następującego po roku podatkowym przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatku zryczałtowanego składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (formularz PIT-28);

 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (formularz PIT-36) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. W terminie należy również również wpłacić - o ile to wynika ze złożonego zeznania - różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok.

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-06-18 10:22:02
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner