Liquid Waste

Przedsiębiorco jeśli planujesz prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportować nieczystości ciekłe powinieneś wiedzieć, że:

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) – art. 8 i 8a.

Składając ww. wniosek pod uwagę należy wziąć także zapisy Uchwały Nr XVII/135/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Złotów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 2994) oraz Uchwały Nr XXII/239/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

Organem rozpatrującym wnioski o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  jest Burmistrz Miasta Złotowa.

Ww. wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, w sekretariacie (parter, pok. nr 13) lub za pośrednictwem poczty.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Miasto Złotów

Lp. Nazwa jednostki posiadającej zezwolenie Adres Data obowiązywania zezwolenia
1 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Złotowie

77-400 Złotów
ul. Szpitalna 38

05.01.2027 r.
2 Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont-bis 77-400 Złotów
Aleja Rodła 45
04.11.2021 r.
3 Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT
Radosław Kostuch
88-100 Inowrocław
ul. Narutowicza 76/57
31.12.2019 r.
4 TOI TOI Polska Spółka z o. o. 03-044 Warszawa
ul. Płochocińska 29
03.07.2018 r.


 

Ostatnia modyfikacja treści: 2021-02-03 11:19:21
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner