Honorary Citizens

Św. Jan Paweł II (ur. 18 maja 1920 r. – zm. 2 kwietnia 2005 r.)

Św. Jan Paweł II został Honorowym Obywatelem Miasta Złotowa na podstawie uchwały Rady Miejski w Złotowie nr XXIII/148/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r.

„Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II - w uznaniu wybitnych zasług dla Świata i Kraju, dla pokoju, w obronie życia i godności człowieka, za duchowe i moralne wsparcie dla naszego kraju, za wskazanie drogi do wolności człowieka i demokracji.”

Notka biograficzna:

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła) – polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, papież od 16 października 1978 r. do 2 kwietnia 2005 r.), sługa Boży Kościoła katolickiego, kawaler Orderu Orła Białego, poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog, filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1946 r. W czasie drugiej wojny światowej ukończył studia w tajnym seminarium w Krakowie, jednocześnie pracując jako robotnik w kamieniołomie.

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił pracę habilitacyjną. Wykładał w seminariach duchownych, a także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sakrę otrzymał w 1958 r. jako biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. W 1964 r. został arcybiskupem, metropolitą Krakowa, a w 1964 r. kardynałem. Brał udział w soborze watykańskim II (1962–1965). 16 października 1978 r. został wybrany pierwszym od ponad 400 lat papieżem nie-Włochem. W czasie trwania swojego pontyfikatu odbył łącznie 104 pielgrzymki zagraniczne.

W 2011 r. został beatyfikowany. W kwietniu 2014 r. zakończył się proces kanonizacyjny i Jan Paweł II został ogłoszony świętym.

W trakcie jego pontyfikatu zreformowano prawo kanoniczne (1984 r.), opublikowano nowy Katechizm Kościoła Katolickiego (1992 r., wydanie polskie 1995 r.), dokonano reorganizacji Kurii Rzymskiej, licznych kanonizacji i beatyfikacji. Do dorobku filozoficznego Jana Pawła II należą m.in.: „Miłość i odpowiedzialność”, „Osoba i czyn” (1969 r.), „Zagadnienia podmiotu moralności” (1991 r.). Twórczość literacka Jana Pawła II (gł. pod pseudonimem Andrzej Jawień) składa się z wierszy, poematów medytacyjnych i dramatów: „Przed sklepem jubilera” (wystawione w 1981 r.), „Brat naszego Boga” (wystawiony w 1980 r.).

W mieście istniej rondo im. Jana Pawła II znajdujące się na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Westerplatte i Norwida. 

Marek Borowski (ur. 4 stycznia 1946 r.)

Marek Borowski został Honorowym Obywatelem Miasta Złotowa na podstawie uchwały Rady Miejski w Złotowie nr XXXVII/225/2001 z dnia 15 listopada 2001 r.

"Marek Borowski, Marszałek Sejmu RP - wielkiemu przyjacielowi naszego miasta, od wielu lat współpracującemu z naszym samorządem Gminy, zaangażowanemu w działania na rzecz mieszkańców Złotowa, a w szczególności młodzieży oraz we wspieranie lokalnych inicjatyw w czasie swojej pracy parlamentarnej”

 Notka biograficzna:

Marek Borowski był posłem ziemi pilskiej przez 3 kadencje w latach 1991 - 2001 . Rozpoczął swoją pracę poselską na terenie byłego województwa pilskiego, mając do dnia dzisiejszego wspomnienia z pierwszych spotkań z wyborcami z terenu Złotowszczyzny. Zainteresowanie Złotowem jako poseł przejawiał od samego początku.

Bliskie kontakty zostały nawiązane od roku 1993. W tamtym czasie miasto prowadziło najważniejszą inwestycję, budowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji, inwestycję bardzo kosztowną i bardzo miastu potrzebną. Dzięki pomocy Marka Borowskiego udało się zakończyć budowę, oddać w terminie do użytku i oczyszczalnię i sieci kanalizacyjne. Marek Borowski objął również patronat nad imprezą Euro-Eco Meeting, przekonując sponsorów i entuzjastów ekologii, że warto w Euro-Eco Meeting inwestować i uczestniczyć. Dzięki jego zaangażowaniu i pomocy miasto nawiązało liczne kontakty z organizacjami i instytucjami, co zaowocowało m.in. dużymi dotacjami z Fundacji Współpracy Polsko-Niemeickiej na dokończenie budowy Domu Kultury, remontu amfiteatru i kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny czy Domu Polskiego. Jako sympatyk sportu i kultury oraz przyjaciel młodzieży, Marek Borowski pomógł w dofinansowaniu: zakupu sprzętu do Złotowskiego Domu Kultury (obecnie Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej), pracowni komputerowej dla złotowskiego liceum, sponsora dla pierwszego zespołu siatkarek Sparty Złotów.

Obecnie jest senatorem RP Senatu IX kadencji.

Jan Kocik (ur. 18 października 1900 r. – zm. 29 czerwca 1992 r.)

Jan Kocik został Honorowym Obywatelem Miasta Złotowa na podstawie uchwały Rady Miejski w Złotowie nr XXV/163/2000 z dnia 7 września 2000 r.

„Jan Kocik, Burmistrz Miasta Złotowa w latach 1945-1948 - za zorganizowanie dobrej administracji w powojennym Złotowie, za zaangażowanie w rozwój działalności gospodarczej i społecznej ziemi Złotowskiej oraz dokumentowanie jej historii.”

Notka biograficzna:

Jan Kanty Kocik był działaczem polonijnym Związku Polaków w Niemczech, dyrektorem Banku Ludowego w Złotowie, a następnie w latach 1945–1948 burmistrzem Złotowa.

W okresie międzywojennym pracował m.in. w spółdzielczym Banku Pożyczkowym w Poznaniu, w Poznańskim Banku Ziemian, a następnie w Związku Spółdzielni Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. Z końcem lipca 1927 Związek Polaków w Niemczech, uznając fachowe przygotowanie Kocika do pracy na samodzielnym stanowisku w banku za wystarczające, skierował go do Banku Ludowego w Złotowie na stanowisko kierownika. Prezesem rady nadzorczej złotowskiego banku był wówczas ksiądz dr Bolesław Domański. Jan Kocik był jednym z współtwórców, powstałego w 1928 r., Polskiego Klubu Sportowego „Sparta”, którego był prezesem. W 1932 r. podczas ostatnich wyborów komunalnych przed drugą wojną światową został wybrany jednym z dwóch przedstawicieli mniejszości polskiej do rady miejskiej w Złotowie.

Podczas II wojny światowej Jan Kocik był przez prawie sześć lat więźniem obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Przetrwał obóz i wrócił do Złotowa: w 1945 r., gdzie do 1948 r. pełnił funkcję burmistrza. Jako burmistrz i aktywny działacz społeczny przyczynił się do powstawania pierwszych powojennych struktur umożliwiających funkcjonowanie miasta po włączeniu go w granice Polski: pierwszej w mieście spółdzielni, a także straży pożarnej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Jan Kocik był autorem nagrodzonych w 1986 r. przez Główną Komisję Badania przeciwko Narodowi Polskiemu i Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w konkursie "Losy narodu polskiego podczas okupacji" prac pt. "Moje wspomnienia z obozu koncentracyjnego" oraz "Wspomnienia o mojej pracy społecznej i zawodowej w bankowości", a także paru innych, m.in. "Rola książki i prasy polskiej na Ziemi Złotowskiej w latach 1923–1939" i wydanej w 1962 pt. "60 lat Banku Ludowego w Złotowie". Jego nazwiskiem nazwano również jedną z ulic w Złotowie.

prof. dr hab. Andrzej Kokowski (ur. w 1953 r. w Złotowie)

Andrzej Kokowski został Honorowym Obywatelem Miasta Złotowa na podstawie uchwały Rady Miejski w Złotowie nr IV/25/11 z dnia 25 stycznia 2001 r.

"W uznaniu zasług Andrzeja Kokowskiego – znanemu i cenionemu archeologowi i wykładowcy,  autorowi wielu książek i publikacji,  za zaangażowanie w rozwój kultury na Ziemi Złotowskiej”.

Notka biograficzna:

Andrzej Kokowski urodził się w Złotowie, tutaj również ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej. Jest cenionej sławy archeologiem, absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalistą w zakresie archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego (Goci, Wandalowie, Sarmaci). Twórca Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, którego był dyrektorem. Obecnie zasiada w Komisji Programowej Instytutu.

W 2000 r. otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Laureat licznych wyróżnień i nagród m.in. trzykrotnie indywidualnej nagrody I stopnia Ministra Nauki za osiągnięcia naukowe, Nagrody Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich za popularyzację archeologii, nagrody „Złotej Łopaty 2000” za badania nad Gotami. W 2014 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Brał udział w wykopaliskach: : Masłomęcz (25 lat wykopalisk na gockim cmentarzysku), Gródek nad Bugiem (16 lat wykopalisk), Drążgów (6 lat wykopalisk), Czermno (nowy projekt wykopaliskowy – europejskie odkrycie roku 2010). Jego wykopaliska w Masłomęczu i Gródku koło Hrubieszowa zmieniły radykalnie dotychczasową wiedzę o dziejach Gotów, a ich wyniki pozwoliły na zbudowanie marki regionalnej i stworzenie projektu „Wioska Gotów”.

Andrzej Kokowski jest autorem kilkuset publikacji naukowych, w tym książki „Przygoda z archeologią, czyli najstarsze dzieje Krajny Złotowskiej (do czasów lokacji miasta Złotowa)”. Profesor dokonał również rekonstrukcji zasobów źródłowych dla badania starożytnego i średniowiecznego osadnictwa Krajny Złotowskiej.

Bruno Radowski (ur. 18 listopada 1910 r. – zm. 22 listopada 1993 r.)

Bruno Radowski został Honorowym Obywatelem Miasta Złotowa na podstawie uchwały Rady Miejski w Złotowie nr XXV/164/2000 z dnia 7 września 2000 r.

Notka biograficzna:

„Bruno Radowski – w uznaniu zasług wieloletniego prezesa Klubu Sportowego „Sparta”, zasłużonego sportowca, wybitnego działacza sportowego, oddanego młodzieży i mieszkańcom Złotowa.”

Znany złotowski działacz sportowy. Ze sportem zetknął się już przed drugą wojną światową w Bydgoszczy, gdzie grywał w piłkę nożną i siatkową, hokeja na lodzie, trenował lekkoatletykę i wioślarstwo. W tej ostatniej dyscyplinie był mistrzem Polski w czwórkach wioślarskich. W 1945 roku osiedlił się w Złotowie. W latach 1945 – 1951 był sekretarzem klubu sportowego Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” Złotów (wówczas klub występował pod nazwą „Spójnia”). Następnie w okresie 1960 - 1979 był prezesem złotowskiego klubu, a do 1993 roku, roku swojej śmierci, pełnił funkcję wiceprezesa.

Bruno Radowski był przewodniczącym komisji rewizyjnej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Przez 25 lat pełnił funkcję dyrektora Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Złotowie. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 100 – lecia Sportu Polskiego, złotymi odznakami za zasługi w rozwoju województwa koszalińskiego i pilskiego, medalem 600 – lecia za zasługi dla miasta Złotowa oraz medalem za wojnę obronną 1939 roku.

Bruno Radowski posiada ulicę w Złotowie.

Janusz Sławiński (ur.14 października 1939 r. - zm. 13 kwietnia 2015 r.)

Janusz Sławiński został Honorowym Obywatelem Miasta Złotowa na podstawie uchwały Rady Miejski w Złotowie nr IV/26/11 z dnia 25 stycznia 2001 r.

„W uznaniu zasług Janusza Sławińskiego – znanemu i cenionemu kompozytorowi i dyrygentowi, współtwórcy Euro Eco Meetingu, za zaangażowanie w rozwój kultury na Ziemi Złotowskiej."

Notka biograficzna:

Janusz Sławiński był wybitnym muzykiem, kompozytorem, aranżerem i dyrygentem. W wieloletnim dorobku zawodowym był szefem muzycznym i artystycznym wielu festiwali i przeglądów w kraju i za granicą m.in. w Moskwie, Witebsku, Karslsham, Dreznie, Rostock czy Bratysławie. Był kierownikiem telewizyjnych programów muzycznych m.in. „Giełdy piosenki”, „Telewizyjnego Ekranu Młodych” czy od „Opola do Opola”.

Wiele utworów Janusza Sławińskiego zyskało status przeboju, a piosenki takie jak „Za zdrowie pań”, „Żeby szczęśliwym być” czy „Gdzieś w moich snach” z repertuaru Anny German śpiewała cała Polska. Zaangażowany społecznie, pełnił funkcję prezesa Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR w Warszawie, był członkiem rady artystycznej Wojska Polskiego, Narodowej Rady Kultury, Stowarzyszenia Polskich Twórców Telewizyjnych, stowarzyszenia ZAiKS.

Janusz Sławiński pochodził ze Złotowa. Przez całe życie zawodowe utrzymywał z naszym miastem ożywione kontakty, był jednym z inicjatorów Euro Eco Meetingu, a także pierwszym jego współorganizatorem. Aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym mieszkańców miasta Złotowa, był jednym z jurorów  Międzynarodowego Festiwalu Polskiej Piosenki „Malwy”, odbywającego się w Złotowie.

Uhonorowany wieloma medalami i odznaczeniami między innymi złotą odznaka „Za zasługi dla obronności Kraju”, złotą odznaką  „Związku Młodzieży Wiejskiej”, złotą odznaką „Zasłużony kulturze”, Złoty Krzyż zasługi za całokształt działalności. W 2011 r. odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” podczas koncertu galowego Międzynarodowego Festiwalu Polskiej Piosenki „Malwy” w Złotowie.

prof. dr hab. Andrzej Tatarski (ur. 10 listopada 1944 r.)

Andrzej Tatarski został Honorowym Obywatelem Miasta Złotowa na podstawie uchwały Rady Miejski w Złotowie nr IV/27/11 z dnia 25 stycznia 2001 r.

prof. dr hab. Andrzej Tatarski

„W uznaniu zasług Andrzeja Tatarskiego - znanemu i cenionemu artyście, wybitnemu pianiście i wykładowcy, za zaangażowanie w rozwój kultury na Ziemi Złotowskiej.”

Notka biograficzna:

Andrzej Tatarski urodził się w 1944 r. w Więcborku, ale wychował i lata młodzieńcze spędził w Złotowie.  W latach 1953-1960 uczęszczał do Państwowego Ogniska Muzycznego w Złotowie, a następnie kontynuował naukę w  Państwowym Liceum Muzycznym im. M. Karłowicza w Poznaniu (1960-1963), które ukończył z wyróżnieniem. Swoją edukację muzyczną kontynuował na studiach pianistycznych w klasie prof. Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem. W latach 1969-70, jako stypendysta Rządu Francuskiego, umiejętności pianistyczne doskonalił pod kierunkiem Vlado Perlemutera w Paryżu.

Andrzej Tatarski począwszy od 1968 r. związany jest artystycznie ze środowiskiem Złotowa. W latach 1968-1977 organizował i brał udział jako pianista i prelegent w kilkudziesięciu cyklicznych koncertach „Muzyczne spotkania przy świecach” w Złotowie, Krajence, Lipce i Zakrzewie. W lipcu 1970 roku brał udział w uroczystej sesji Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej w Złotowie. W  maju 1972 r. występował w Wałczu w ramach „Dni Kultury Złotowa”.  W 1976 r. koncertował na uroczystości otwarcia Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie. W ostatnich latach występował wielokrotnie w Złotowie z okazji świąt i rocznic państwowych.

Od szeregu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Uczestniczy w renomowanych festiwalach muzycznych, jest zapraszany na recitale chopinowskie do Żelazowej Woli i  Łazienek. Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz muzyki kameralnej. W 1989 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję kierownika Katedry Kameralistyki oraz Katedry Fortepianu w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego Poznaniu.

W zróżnicowanym i rozległym repertuarze solowym i kameralnym pianisty znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów polskich XIX i XX wieku. Artysta dokonał także wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich. W kręgu zainteresowań Andrzeja Tatarskiego pozostaje również muzyka francuska, w tym twórczość Oliviera Messiaena – którego cykl Katalog ptaków  wykonał jako pierwszy polski pianista. W jego dorobku artystycznym znajdują się liczne nagrania archiwalne dla radiofonii polskich i zagranicznych, nagrania płytowe, telewizyjne i filmowe. Dla firmy Selene  utrwalił m.in.  kompozycje fortepianowe Henryka i Józefa Wieniawskich, Raula Koczalskiego i Ignacego Friedmana, dla firmy Dux Harnasie Karola Szymanowskiego w wersji na dwa fortepiany oraz utwory kameralne Apolinarego Szeluto, realizując  pierwsze w historii światowej fonografii nagrania tych  utworów.

Wykłada na  kursach mistrzowskich zagranicą (Czechy, Niemcy, Turcja,  Ukraina, USA); prowadzi warsztaty pianistyczne w akademiach muzycznych i szkołach muzycznych na terenie całego kraju.

Został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in.: Medalem Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne.

prof. dr hab. Joachim Zdrenka (ur. 16 lutego 1952 r. w Świętej k. Złotowa)

Joachim Zdrenka został Honorowym Obywatelem Miasta Złotowa na podstawie uchwały Rady Miejski w Złotowie nr IV/28/11 z dnia 25 stycznia 2001 r.

prof. dr hab. Joachim Zdrenka

"W uznaniu zasług Joachima Zdrenki - znanemu i cenionemu historykowi i epigrafikowi, autorowi licznych publikacji i książek związanych z historią złotowszczyzny, za zaangażowanie w rozwój kultury na Ziemi Złotowskiej”.

 Notka biograficzna:

Ukończył Szkołę Podstawową w Świętej, a następnie Liceum Ogólnokształcące w Złotowie. Absolwent studiów historycznych i archiwistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie także przygotowywał pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Jasińskiego pracę doktorską. W latach 1980-84 pracował jako kierownik działu I Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku, a od 1985 r. stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta w Bonn oraz od 1987 r. pracownik naukowy różnych instytucji naukowych w Niemczech.

Od 1994 r. Joachim Zdrenka jest profesorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej Zielonej Górze  (od 2001 r. Uniwersytetu Zielonogórskiego), a w latach 1995-2003 był kierownikiem pracowni epigraficznej Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk w Poczdamie. W 2002 r. otrzymał nominację profesorską, a rok później otrzymał powołanie przez Ministra Szkolnictwa Wyższego na stanowisko profesora zwyczajnego.

Zainteresowania naukowe: historia średniowieczna Pomorza Zachodniego, patrycjat miast pomorskich i pruskich, szczególnie Gdańska, genealogia rodów pomorskich w średniowieczu, historia Niemiec regionu Pomorza Przedodrzańskiego w średniowieczu, epigrafika Polski północno-zachodniej, dyplomatyka zachodniopomorska i pruska, historia regionalna – Ziemia Złotowska i okolice.

Autor wielu książek i publikacji naukowych (artykuły, recenzje), w tym m.in. o Złotowie:

 • „Złotów oczami Ericha Hoffmanna. Ludzie - Fakty - Anegdoty pierwszej połowy XX wieku”,
 • „Powiat Złotów na rozdrożu 1918-1922. Notatki Ericha Hoffmanna”,
 • „Z notesu Ericha Hoffmanna. Kronika Złotowa i okolic, cz. I lata 1800-1900”,
 • „Z notesu Ericha Hoffmanna. Kronika Złotowa i okolic, cz. II lata 1901-1920”,
 • „Z notesu Ericha Hoffmanna. Kronika Złotowa i okolic, cz. III lata 1921-1952”,
 • „Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914-1918”,
 • „Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939-1945”
 • „Ofiary obozów koncentracyjnych z powiatu złotowskiego”,
 • „Żydzi powiatu złotowskiego 1859(1874-1945)”,
 • „Cmentarz Wojenny w Złotowie. Historia i fakty”,
 • „Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli i zaginieni w I wojnie światowej 1914-1918”,
 • „Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli i zaginieni w II wojnie światowej 1939-1945”,
 • „Ofiary cywilne Ziemi Złotowskiej w II wojnie światowej 1939-1945”.
Ostatnia modyfikacja treści: 2022-09-23 12:30:45
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner