Edycja 2019

Zapraszamy do składania propozycja na realizację zadań z zakresu Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Na Państwa propozycje czekamy do 3 sierpnia br.  

Złotowski Budżet Obywatelski:

 • to forma konsultacji społecznych,
 • kwota z budżetu przeznaczona na realizację zadań wynosi 500 tys. zł
 • zgłaszana propozycja musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miasto Złotów 9bez względu na ich wiek),
 • zgłaszane propozycje mogą obejmować zarówno przedsięwzięcia "twarde" (infrastrukturalne) jak i "miękkie" (np. organizacja wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym itp.),
 • szacunkowy koszt realizacji 1 projektu nie może przekroczyć 150 tys. zł,
 • każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może złożyć nie więcej niż 1 propozycję,
 • zgłoszenia propozycji należy dokonać na formularzu - dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie (formularz do pobrania poniżej),
 • weryfikacji zgłoszonych propozycji dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Złotowa składająca się z 3 radnych, 3 pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych (nabór na członków komisji spośród organizacji pozarządowych zostanie ogłoszony w ciągu 14 dni od dnia wejścia uchwały w życie),
 • komisja dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej propozycji m.in. może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień,
 • głosowanie mieszkańców na propozycje wyłonione przez komisję odbywa się poprzez wypełnienie karty, którą należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie, 
 • do realizacji zostaną zakwalifikowane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Złotowski Budżet Obywatelski (w przypadku takiej samej liczby głosów o ich kolejności zadecyduje publiczne losowanie), 
 • każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłoszonych do ZBO.  

 

Harmonogram konsultacji:

1. Do 3 sierpnia 2018 r. - składanie formularzy z propozycjami zadań. 

2. Do 31 sierpnia 2018 r. - weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań (ocena formalna i merytoryczna dokonywana przez komisję).  

3. Do 7 września 2018 r. - publikacja zgłoszonych propozycji.

4. Od 17 września do 5 października 2018 r. - głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów z listy.

5. Do 19 października 2018 r. - ustalenie listy zadań do realizacji w 2018 r.

6. Do 31 października 2018 r. - przekazanie Radzie Miejskiej w Złotowie przez Burmistrza Miasta Złotowa protokołu z przeprowadzonych konsultacji.

 

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-05-11 14:08:42
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner