Opublikowano 2018-11-19 14:54:21

ZARZĄDZENIE NR 234.2018 z 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu

ZARZĄDZENIE NR 234.2018 z 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  - zdjęcie

ZARZĄDZENIE NR 234.2018
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 na terenie Gminy
Miasto Złotów w roku 2019
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.) oraz art. 45 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 603; zm.: Dz. U. z 2018r. poz.
650), w związku z art. 13 ust. 1-2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365),
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących
opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 na terenie Gminy Miasto Złotów, w terminie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.
3. Ustala się formularz oferty w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) na stronie internetowej www.zlotow.pl;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie;
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty i kultury Urzędu Miejskiego w Złotowie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Złotowa
Adam Pulit

Pliki do pobrania

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner