Opublikowano 2022-09-15 11:09:17

Kierownik Biura poszukiwany!

Kierownik Biura poszukiwany! - zdjęcie

Do 9 września można składać dokumenty w konkursie na kierownika biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielkopolskie Zdroje” z siedzibą w Złotowie.

Kandydat na kierownika powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz minimum 2-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku. Wymagane są także znajomość i wiedza w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń i znajomość zagadnień turystyki oraz marketingu terytorialnego. Mile widziane będzie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów oraz dobra znajomość języka obcego (jeden z: angielski, niemiecki).

Do obowiązków przyszłego kierownika będzie należeć m.in. współpraca z zarządem i członkami WZLOT, samorządami, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie kreowania produktów turystycznych i ich promocji, pozyskiwanie funduszy wspierających finansowo działalność WZLOT, nadzór nad rozwojem systemu informacji i promocji turystycznej, a także współpraca z branżą turystyczną i mediami.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie LOT „Wielkopolskie Zdroje” (w zamkniętej kopercie) lub przesłać pocztą na adres: Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielkopolskie Zdroje” w Złotowie, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów z dopiskiem: „Kierownik biura LOT” w terminie do dnia 9 września 2022 r. do godz. 15.00.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielkopolskie Zdroje” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – kierownika biura Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Dane identyfikacyjne pracodawcy: Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielkopolskie Zdroje” w Złotowie, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów
Określenie stanowiska, na który prowadzony jest nabór: kierownik biura.

1. Warunki zatrudnienia:
1) podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę,
2) wymiar czasu pracy: pełny etat
3) miejsce pracy: biuro WZLOT w Złotowie

2. Wymagania niezbędne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane,
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) nieposzlakowana opinia,
4) wykształcenie wyższe,
5) minimum 2-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku,
6) znajomość i wiedza w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń,
7) znajomość zagadnień turystyki, marketingu terytorialnego,
8) doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów (mile widziane),
9) dobra znajomość języka obcego (jeden z: angielski, niemiecki).

3. Pozostałe wymagania:
1) Znajomość oprogramowania:
Umiejętne posługiwanie się pakietem Office, sprawne poruszanie się w środowisku Windows z uwzględnieniem podstawowych aplikacji.
2) Komunikacja interpersonalna:
Sprawna wymiana informacji, nastawienie prospołeczne.
3) Znajomość podstawowych zasad rachunkowości, planowania i analizy finansowej.
4) Cechy osobowe: sumienność, terminowość, asertywność, odporność na stres, kreatywność, wytrwałość i odpowiedzialność.

4. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

1)prawidłowe zarządzanie (w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia) sprawami Stowarzyszenia oraz Biurem,

2)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Zarządu,

3)realizacja zadań określonych przez Zarząd,

4)prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

5)redagowanie wewnętrznych materiałów informacyjnych,

6)przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz posiedzenia Zarządu i Rady Stowarzyszenia,

7)opracowywanie projektów zmian w statucie, regulaminach organizacyjnych i procedurach;

8)obsługa Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu i Rady Stowarzyszenia,

9)dokumentacja pracy organów Stowarzyszenia, sporządzanie odpisów uchwał organów Stowarzyszenia,

10)prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

11)opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań merytorycznych i nadzór nad prawidłowością sporządzania innych sprawozdań,

12)nadzór nad prowadzeniem korespondencji,

13)koordynacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z obszarem działania Stowarzyszenia,

14)współpraca z przedstawicielami mediów,

15)współpraca z podobnymi stowarzyszeniami, instytucjami, placówkami krajowymi i zagranicznymi,

16)gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,

17)udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

18)sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,

19)nadzór nad właściwym utrzymaniem i zabezpieczeniem siedziby biura Stowarzyszenia,

20)współpraca z zarządem i członkami LOT, samorządami, stowarzyszeniami
i instytucjami w zakresie kreowania produktów turystycznych i ich promocji,

21)pozyskiwanie funduszy wspierających finansowo działalność LOT, w tym środków unijnych,

22)nadzór nad rozwojem systemu informacji i promocji turystycznej,

23)współpraca z branżą turystyczną i mediami,

24)przygotowanie projektów planów pracy i rocznych sprawozdań merytorycznych
i finansowych akceptowanych przez Zarząd LOT, nadzór nad ich wykonaniem
i raportowanie rezultatów.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV,
3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje odpowiednie do realizacji zadań
na proponowanym stanowisku,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji,
9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ważne ze względu na ubieganie się o pracę na ww. stanowisku,
10) zarys koncepcji promocji regionu w zakresie turystyki (zgodny z zapisami statutu Stowarzyszenia),
11) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie, podpisany własnoręcznie przez kandydata.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie LOT „Wielkopolskie Zdroje” (w zamkniętej kopercie) lub przesłać pocztą na adres: Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielkopolskie Zdroje” w Złotowie, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów z dopiskiem: „Kierownik biura LOT” w terminie do dnia 9 września 2022 r. do godz. 15.00.

O terminie wpływu dokumentów decyduje data stempla pocztowego.
Oferty niekompletne i niespełniające wymagań oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za zainteresowanie. Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner