Dla niepełnosprawnych

Kliknij, aby powiększyć plakat

Sprawozdanie z podjętych działań

Stan na dzień 1 czerwca 2018 r.

 

Miejski program wspierania osób z niepełnosprawnościami tworzony jest od 2015 r. Spotkania organizowane przez Burmistrza Miasta Złotowa Adama Pulita poświęcone identyfikacji istniejących  problemów i propozycjom ich rozwiązywania odbywały się od  października 2015 r. do lutego 2016  zaowocowały utworzeniem grupy osób i instytucji, które w różnorodny sposób włączyły się w realizacje i wspieranie programu.

Diagnozie problemu służyły badania ankietowe, przeprowadzone w styczniu 2016 r. Partnerzy projektu: Urząd Miejski w Złotowie, Zabajka i Zabajka 2, Fundacja Złotowianka, Fundacja CIS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Starostwo Powiatowe w Złotowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa ”PIAST” w Złotowie, Hospicjum Sióstr św. Elżbiety w Złotowie, Polski Związek Niewidomych – Oddział w Złotowie przeprowadzili badania we własnym zakresie tj. na terenie własnych siedzib/jednostek/ośrodków. Ankieta była również dostępna w wersji on-line w okresie od 11 stycznia 2016 r. do 08 lutego 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.

W ramach realizacji programu Gmina Miasto Złotów zrealizowała następujące zadania:

1.                  W budynku Urzędu zainstalowano udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących: 22-calowy powiększalnik dla osób słabowidzących, pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących, pola uwagi oraz system Call Hear. Za to zadanie Urząd otrzymał II miejsce w konkursie IDOL 2016

2.                  Przejścia dla pieszych w całym mieście zaopatrzono w pola uwagi, sukcesywnie, przy okazji bieżącego utrzymania dróg oraz inwestycji drogowych, wprowadza się udogodnienia dla osób na wózkach i wózków dla dzieci. Na Alei Piasta i ulicy Bohaterów Westerplatte zamontowano pola uwagi (pytki ostrzegawcze) o łącznej powierzchni 112 m2.  Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zostały widocznie oznakowane, zgodnie z przepisami, liczba miejsc została zwiększona do 59. Parking przed siedzibą Warsztatów Terapii Zajęciowej został znacząco powiększony.

4. W skład Zespołu ds. bezpieczeństwa na drogach,  który zajmuje się opiniowaniem rozwiązań drogowych włączono oficera ds. niepełnosprawności (Zarządzenie nr 29.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 lutego 2018 r.)
3.                  Od 16.0.2015 r. obowiązują darmowe wejścia na basen dla opiekunów osób niepełnosprawnych wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Złotowa. Na pływalni „Laguna” przy  niecce sportowej zainstalowana jest winda dla osób niepełnosprawnych.

4.                  Przy organizowaniu opieki dla dzieci do lat 3 (instytucja opiekunek dziecięcych) uwzględniono zwiększoną dopłatę ze środków  miasta  za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. (Uchwały Rady Miasta z 21.03 2016 r.)

5.                  Do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały dostosowane: siłownia przy ul. Kocika (Chojnicka II) oraz integracyjny plac zabaw  plac zabaw na Półwyspie Rybackim (inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego).  Klucze do urządzenia – huśtawka dla osób z wózkami inwalidzkimi przekazano złotowskim przedszkolom i organizacjom zajmującym się statutowo pomocą osobom niepełnosprawnych m.in. fundacją „Krajna” i „Złotowianka” oraz WTZ w Złotowie.

6.                  Osoby niepełnosprawne na wózkach - dzięki zastosowaniu specjalnie przygotowanej płozy dla wózków - mogą korzystać z miejskiego lodowiska.

7.                  „Program współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” uchwalany co roku przez Radę Miasta wśród zagadnień priorytetowych uwzględnia także Promocja i ochrona zdrowia, w tym m.in.: wspieranie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych; Działania na rzecz aktywizacji seniorów, w tym: zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych poprzez realizację działań aktywizujących i integrujących oraz zapewnienie opieki dzieciom, w tym niepełnosprawnym.

Wsparcie na działania związane z aktywizacją i integracją osób niepełnosprawnych otrzymały:

·                    Fundacja CIS „Chcemy Integracji Społeczeństwa” na realizację cyklicznych działań m.in. organizacji w czerwcu imprezy „Chcemy Integracji Społeczeństwa” oraz Spotkania Rekreacyjno – Sportowe "Bawmy się razem".

·                    Fundacja „Złotowianka” na działalność sekcji specjalistycznych rowerów dla osób niepełnosprawnych „racerunnig” i finał kampanii „Kilometry Dobra”.

Dotacje i patronaty przyznane na działania na rzecz osób niepełnosprawnych wyniosły:

w 2015 r. - 6.560,00 zł, w 2016 r. - 8.994,62 zł, w 2017 r. - 12.890,00 zł.

Zebrane doświadczenia wykazały, że program Otwartego Miasta powinien być skierowany na potrzeby wszystkich osób niesamodzielnych – nie tylko niepełnosprawnych ale także seniorów, matek z małymi dziećmi. W tym celu podjęto następujące działania: 

1.                  Od października 2015 r. funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor, w którym może przebywać 20 podopiecznych, z których część jest na codzienne zajęcia w placówce dowożona. Miasto co roku pozyskuje na działania DDP część niezbędnych środków finansowych (w 2015 – 77.000 zł, w 2016 – 42 800 zł, w 2017 – 59 040 zł, w 2018 – 72 000 zł).

2.                  Identyfikowaniem potrzeb i rozwiązywaniem problemów seniorów zajmuje się Rada Seniorów powołana Uchwałą nr XXXIV.244.2017 Rady Miasta z dnia 30.10.2017 r.

3.                  W 2018 r. w trzech punktach miasta postawiono ławki – przewijaki na potrzeby matek z małymi dziećmi.

 

 

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-06-22 13:17:19
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner