Pomoc społeczna Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/pomoc-spoeczna Sun, 21 Jan 2018 12:25:51 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl System pomocy w mieście http://www.zlotow.pl/index.php/pomoc-spoeczna/system-pomocy-spoecznej-w-miecie http://www.zlotow.pl/index.php/pomoc-spoeczna/system-pomocy-spoecznej-w-miecie Obowiązek realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz.728 ze zm.).

Zgodnie z powyższym aktem prawnym, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Organizują ją organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na poziomie gmin), współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Od dnia 01 maja 1990 roku zadania własne Gminy Miasta Złotów w zakresie organizacji pomcy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który niesie pomoc mieszkańcom miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek organizuje i koordynuje całość działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia w Złotowie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 Złotów
tel. 67 263-30-34
fax. 67 263-30-34

Kierownik ośrodka: Piotr Brewka
e-mail: mopszlotow@wp.pl


Ośrodek prowadzi również Noclegownię dla Bezdomnych w Złotowie, przy ul. 8-go Marca 16, z 20 miejscami noclegowymi.

Więcej informacji na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie oraz zakresu, warunków, rodzajów udzielanej pomocy społecznej znajdą Państwo na stronie internetowej www.mopszlotow.pl.

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Pomoc społeczna Fri, 23 Apr 2010 08:10:13 +0000