Pomoc społeczna Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/pomoc-spoeczna 2018-01-16T09:22:34Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management System pomocy w mieście 2010-04-23T08:10:13Z 2010-04-23T08:10:13Z http://www.zlotow.pl/index.php/pomoc-spoeczna/system-pomocy-spoecznej-w-miecie Radek r.sieg@zlotow.pl <p style="text-align: justify;"> Obowiązek realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz.728 ze zm.).<br /> <br /> Zgodnie z powyższym aktem prawnym, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, kt&oacute;rych nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Organizują ją organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie wojew&oacute;dztw, starostowie na poziomie powiat&oacute;w oraz w&oacute;jtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na poziomie gmin), wsp&oacute;łpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.<br /> <br /> Od dnia 01 maja 1990 roku zadania własne Gminy Miasta Złot&oacute;w w zakresie organizacji pomcy społecznej realizuje <strong>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</strong>, kt&oacute;ry niesie pomoc mieszkańcom miasta, kt&oacute;rzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek organizuje i koordynuje całość działań na rzecz os&oacute;b potrzebujących wsparcia w Złotowie.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złot&oacute;w</strong><br /> ul. Królowej Jadwigi 54<br /> 77-400 Złot&oacute;w<br /> tel. 67 263-30-34<br /> fax. 67 263-30-34<br /> <br /> Kierownik ośrodka: Piotr Brewka<br /> e-mail: mopszlotow@wp.pl<br /> <br /> <br /> Ośrodek prowadzi r&oacute;wnież <strong>Noclegownię dla Bezdomnych w Złotowie, przy ul. 8-go Marca 16, z 20 miejscami noclegowymi.</strong><br /><br /> Więcej informacji na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie oraz zakresu, warunków, rodzajów udzielanej pomocy społecznej znajdą Państwo na stronie internetowej <a href="http://www.mopszlotow.pl/page.php?idd=19"><b>www.mopszlotow.pl</b></a>.</p> <p style="text-align: justify;"> Obowiązek realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz.728 ze zm.).<br /> <br /> Zgodnie z powyższym aktem prawnym, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, kt&oacute;rych nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Organizują ją organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie wojew&oacute;dztw, starostowie na poziomie powiat&oacute;w oraz w&oacute;jtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na poziomie gmin), wsp&oacute;łpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.<br /> <br /> Od dnia 01 maja 1990 roku zadania własne Gminy Miasta Złot&oacute;w w zakresie organizacji pomcy społecznej realizuje <strong>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</strong>, kt&oacute;ry niesie pomoc mieszkańcom miasta, kt&oacute;rzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek organizuje i koordynuje całość działań na rzecz os&oacute;b potrzebujących wsparcia w Złotowie.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złot&oacute;w</strong><br /> ul. Królowej Jadwigi 54<br /> 77-400 Złot&oacute;w<br /> tel. 67 263-30-34<br /> fax. 67 263-30-34<br /> <br /> Kierownik ośrodka: Piotr Brewka<br /> e-mail: mopszlotow@wp.pl<br /> <br /> <br /> Ośrodek prowadzi r&oacute;wnież <strong>Noclegownię dla Bezdomnych w Złotowie, przy ul. 8-go Marca 16, z 20 miejscami noclegowymi.</strong><br /><br /> Więcej informacji na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie oraz zakresu, warunków, rodzajów udzielanej pomocy społecznej znajdą Państwo na stronie internetowej <a href="http://www.mopszlotow.pl/page.php?idd=19"><b>www.mopszlotow.pl</b></a>.</p>