Jednostki budżetowe Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe Mon, 22 Jan 2018 10:31:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/szkoa-podstawowa-nr-1-im-stanisawa-staszica http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/szkoa-podstawowa-nr-1-im-stanisawa-staszica ul. Boh. Westerplatte 9
77-400 Złotów

tel.: 265 00 36
fax: 67 263 29 25

www.jedynka-zlotow.pl

Dyrektor szkoły: mgr Maria Monika Klein

Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z rozporządzeniami MEN wynosi 6 lat i przebiega w następujących etapach:
- etap I klasy I - III,
- etap II klasy IV - VI.

Cele i zadania szkoły:
- prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowanie nawyków społecznego współżycia,
- rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
- rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji w poznawczą motywację świadomą, przygotowanie do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
- umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów,
- rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,
- kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
- rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturalnego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,
- wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
- stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej,
- zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
- współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
- zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
- uwzględnianie indywidualnej potrzeby dziecka i troszczenie się o zapewnienie mu równych szans,
- stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
- stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Jednostki budżetowe Thu, 29 Apr 2010 09:55:08 +0000
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/szkoa-podstawowa-nr-2-im-adama-mickiewicza http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/szkoa-podstawowa-nr-2-im-adama-mickiewicza ul. 8-go Marca 16
77-400 Złotów

tel./fax: 67 265 00 88
tel./fax:67 265 50 88
e-mail: sekretsp2@poczta.onet.pl

www.sp2zlotow.pl

Dyrektor szkoły: mgr Beata Buczkowska-Linke

Kalendarium szkoły:

1960 – powołanie do życia Szkoły Podstawowej nr 2 z siedzibą w klubie sportowym „Gwardia”,
1961 - 8 stycznia następuje uroczyste otwarcie budynku nowej szkoły,
1970 - 21 marca odbyło się uroczyste nadanie imienia gen. Bolesława Kieniewicza oraz wręczenie sztandaru,
1980 - oddano do użytku pawilon, dzięki niemu uczniowie zyskali świetlicę i pomieszczenie do zajęć,
1990 - wprowadzenie lekcji religii w szkole,
1991 - przeniesienie klas specjalnych do SP-3 Złotów,
1992 – placówka oświatowa w Blękwicie staje się filią SP nr 2, Szkoła powiększa się o oddane do użytku kolejne skrzydło szkoły, w którym znajdują się klasy I-III, świetlica i biblioteka,
1999 - rozpoczyna się wdrażanie reformy oświaty, od 1 września w jednym budynku funkcjonują dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum Publiczne 2,
2001 - Uchwałą Rady Miejskiej powstał Zespół Szkół Samorządowych, w skład wchodzi SP i GP 20 czerwca z okazji 40-lecia Uchwałą RM nadano imię Adama Mickiewicza,
2003 - 14 października Szkoła Podstawowa otrzymuje sztandar ufundowany przez Radę Rodziców i nauczycieli,
2004 - Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową z EFS,
2005 - Uchwałą RM rozwiązano ZSS nr 2 wyodrębniając Szkołę Podstawową i Gimnazjum Publiczne, SP ma oddzielne wejście, boisko, zajmuje I piętro dawnej szkoły,
2005 - szkoła otrzymuje pracownię komputerową ze środków EFS,
2007 – biblioteka wzbogaca się o pracownię multimedialną,
2009 - szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową z 24 stanowiskami dla uczniów,
2010 - otwarto pracownię wychowania komunikacyjnego oraz szkoła otrzymała środki z programu „Radosna Szkoła” na wyposażenie sal i stworzenie miejsca zabaw.

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Jednostki budżetowe Thu, 29 Apr 2010 09:59:26 +0000
Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/zespol-szkol-samorzadowych-nr-1 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/zespol-szkol-samorzadowych-nr-1 ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 Złotów

tel.: 67 263 34 86, 67 263 34 87
e-mail: sekretariat@zss1.edu.pl

www.zss1.edu.pl

Dyrektor szkoły: mgr Karol Wójcik

W skład Zespołu Szkół Samorządowych Nr w Złotowie wchodzą następujące jednostki:
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Złotowie

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na pracy edukacyjnej i sprawowaniu opieki nad uczniami.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 realizuje program nauczania określony w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W zakresie nauczania i kształcenia umiejętności, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 bezpłatnie realizuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania (SZPN), a poprzez to w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia maksymalnej ilości punktów podczas sprawdzianu w szkole podstawowej, warunkującego dalsze kształcenie w gimnazjum oraz egzaminu gimnazjalnego, warunkującego dalsze kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 podejmuje działania zmierzające do rozwijania zainteresowań, organizacji czasu wolnego oraz zapewnienia pomocy uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania, w szczególności poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym kół zainteresowań, przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, konkursów, zajęć wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych, w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Jednostki budżetowe Thu, 29 Apr 2010 10:03:15 +0000
Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/gimnazjum-nr-2-im-ludzi-spod-znaku-roda http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/gimnazjum-nr-2-im-ludzi-spod-znaku-roda ul. 8-go Marca 16
77-400 Złotów
tel./fax:   67 265 00 88
e-mail: gimnazjum2zlotow@vp.pl


Dyrektor szkoły: mgr Renata Grochowska

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Jednostki budżetowe Thu, 29 Apr 2010 10:03:58 +0000
Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/zcuw http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/zcuw Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie
Plac Wolności 12
77-400 Złotów
tel./fax: 67 263 28 43
Dyrektor: Jolanta Mikłosz

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Jednostki budżetowe Thu, 29 Apr 2010 09:51:34 +0000
Przedszkole Publiczne Nr 1 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/miejski-orodek-pomocy-spoecznej http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/miejski-orodek-pomocy-spoecznej Przedszkole Publiczne Nr 1 w Złotowie
ul. Grochowskiego 14
77-400 Złotów
tel.: 67 263 33 58
e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl


Dyrektor: mgr Mariola Surma

Koncepcja pracy przedszkola
Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami w relacjach z rodzicami i środowiskiem. Zapewnia pełną opiekę, wychowanie i nabywanie umiejętności w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej www.przedszkola-zlotow.pl

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Jednostki budżetowe Thu, 29 Apr 2010 09:50:49 +0000
Przedszkole Publiczne Nr 2 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-2 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-2 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Złotowie
ul. 8-go Marca 18
77-400 Złotów
tel: 67 263 58 13
e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl


Dyrektor Przedszkola: mgr Jolanta Kurowska

Publiczne Przedszkole nr 2 mieści się przy ulicy 8-go Marca 18 w Złotowie. Jest to jedyne przedszkole w Złotowie oddalone od centrum miasta, jego zgiełku i ruchu ulicznego. Budynek przedszkola jest jednopoziomowy, sale dla dzieci są duże, przestrzenne i jasne. Ponadto w każdej sali są drzwi tarasowe umożliwiające dzieciom wyjście bezpośrednio do ogrodu przedszkolnego.
Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej www.przedszkola-zlotow.pl

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki budżetowe Sun, 20 Mar 2016 08:54:07 +0000
Przedszkole Publiczne Nr 3 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-3 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-3 Przedszkole Publiczne Nr 3 w Złotowie
Plac Wolności 12
77-400 Złotów
tel.: 67 263-32-66
e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl


Dyrektor: mgr Gabriela Kawa

Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej www.przedszkola-zlotow.pl

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki budżetowe Sun, 20 Mar 2016 09:06:40 +0000
Przedszkole Publiczne Nr 4 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-4 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-4 Przedszkole Publiczne Nr 4 w Złotowie
ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 Złotów
tel.: 67 263 27 05
e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl


Dyrektor: mgr Jowita Bednarsk

Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej www.przedszkola-zlotow.pl

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki budżetowe Sun, 20 Mar 2016 09:13:00 +0000