Jednostki budżetowe Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe 2018-01-16T09:22:17Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie 2010-04-29T09:55:08Z 2010-04-29T09:55:08Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/szkoa-podstawowa-nr-1-im-stanisawa-staszica Radek r.sieg@zlotow.pl <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> ul. Boh. Westerplatte 9<br /> 77-400 Złot&oacute;w</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> tel.: 265 00 36<br /> fax: 67 263 29 25</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> <a href="http://www.jedynka-zlotow.pl" target="_blank"><b>www.jedynka-zlotow.pl</b></a></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> <b>Dyrektor szkoły</b>: mgr Maria Monika Klein</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z rozporządzeniami MEN wynosi 6 lat i przebiega w następujących etapach:<br /> - etap I klasy I - III,<br /> - etap II klasy IV - VI.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Cele i zadania szkoły:<br /> - prowadzenie dziecka do&nbsp;nabywania i&nbsp;rozwijania umiejętności wypowiadania&nbsp;się, czytania i&nbsp;pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania&nbsp;się prostymi narzędziami i&nbsp;kształtowanie nawyk&oacute;w społecznego wsp&oacute;łżycia,<br /> - rozwijanie poznawczych możliwości uczni&oacute;w tak, aby mogli przechodzić od&nbsp;dziecięcego do&nbsp;bardziej dojrzałego i&nbsp;uporządkowanego rozumienia świata,<br /> - rozwijanie i&nbsp;przekształcanie spontanicznej motywacji w&nbsp;poznawczą motywację świadomą, przygotowanie do&nbsp;podejmowania zadań wymagających systematycznego i&nbsp;dłuższego wysiłku intelektualnego i&nbsp;fizycznego,<br /> - rozbudzanie i&nbsp;rozwijanie wrażliwości estetycznej i&nbsp;moralnej dziecka oraz&nbsp;jego indywidualnych zdolności tw&oacute;rczych,<br /> - umacnianie wiary dziecka we własne siły i&nbsp;w&nbsp;zdolności osiągania wartościowych i&nbsp;trudnych cel&oacute;w,<br /> - rozwijanie zdolności odr&oacute;żniania świata rzeczywistego od&nbsp;wyobrażonego oraz&nbsp;postaci historycznych od&nbsp;fantastycznych,<br /> - kształtowanie potrzeby i&nbsp;umiejętności dbania o&nbsp;własne ciało, zdrowie i&nbsp;sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla&nbsp;zdrowia fizycznego, psychicznego i&nbsp;duchowego,<br /> - rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz&nbsp;otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturalnego, technicznego i&nbsp;przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,<br /> - wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i&nbsp;narodowej,<br /> - stwarzanie warunk&oacute;w do&nbsp;rozwoju wyobraźni i&nbsp;ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej,<br /> - zapewnianie warunk&oacute;w do&nbsp;harmonijnego rozwoju fizycznego i&nbsp;psychicznego oraz&nbsp;zachowań prozdrowotnych,<br /> - wsp&oacute;łpraca z&nbsp;rodzicami w&nbsp;sprawach wychowania i&nbsp;kształcenia dzieci,<br /> - zapewnianie opieki i&nbsp;wspomaganie rozwoju dziecka w&nbsp;przyjaznym, bezpiecznym i&nbsp;zdrowym środowisku w&nbsp;poczuciu więzi z&nbsp;rodziną,<br /> - uwzględnianie indywidualnej potrzeby dziecka i&nbsp;troszczenie&nbsp;się o&nbsp;zapewnienie mu r&oacute;wnych szans,<br /> - stwarzanie warunk&oacute;w do&nbsp;rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za&nbsp;siebie i&nbsp;najbliższe otoczenie,<br /> - stwarzanie warunk&oacute;w do&nbsp;indywidualnego i&nbsp;grupowego działania na rzecz innych dzieci.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> ul. Boh. Westerplatte 9<br /> 77-400 Złot&oacute;w</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> tel.: 265 00 36<br /> fax: 67 263 29 25</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> <a href="http://www.jedynka-zlotow.pl" target="_blank"><b>www.jedynka-zlotow.pl</b></a></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> <b>Dyrektor szkoły</b>: mgr Maria Monika Klein</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z rozporządzeniami MEN wynosi 6 lat i przebiega w następujących etapach:<br /> - etap I klasy I - III,<br /> - etap II klasy IV - VI.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Cele i zadania szkoły:<br /> - prowadzenie dziecka do&nbsp;nabywania i&nbsp;rozwijania umiejętności wypowiadania&nbsp;się, czytania i&nbsp;pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania&nbsp;się prostymi narzędziami i&nbsp;kształtowanie nawyk&oacute;w społecznego wsp&oacute;łżycia,<br /> - rozwijanie poznawczych możliwości uczni&oacute;w tak, aby mogli przechodzić od&nbsp;dziecięcego do&nbsp;bardziej dojrzałego i&nbsp;uporządkowanego rozumienia świata,<br /> - rozwijanie i&nbsp;przekształcanie spontanicznej motywacji w&nbsp;poznawczą motywację świadomą, przygotowanie do&nbsp;podejmowania zadań wymagających systematycznego i&nbsp;dłuższego wysiłku intelektualnego i&nbsp;fizycznego,<br /> - rozbudzanie i&nbsp;rozwijanie wrażliwości estetycznej i&nbsp;moralnej dziecka oraz&nbsp;jego indywidualnych zdolności tw&oacute;rczych,<br /> - umacnianie wiary dziecka we własne siły i&nbsp;w&nbsp;zdolności osiągania wartościowych i&nbsp;trudnych cel&oacute;w,<br /> - rozwijanie zdolności odr&oacute;żniania świata rzeczywistego od&nbsp;wyobrażonego oraz&nbsp;postaci historycznych od&nbsp;fantastycznych,<br /> - kształtowanie potrzeby i&nbsp;umiejętności dbania o&nbsp;własne ciało, zdrowie i&nbsp;sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla&nbsp;zdrowia fizycznego, psychicznego i&nbsp;duchowego,<br /> - rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz&nbsp;otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturalnego, technicznego i&nbsp;przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,<br /> - wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i&nbsp;narodowej,<br /> - stwarzanie warunk&oacute;w do&nbsp;rozwoju wyobraźni i&nbsp;ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej,<br /> - zapewnianie warunk&oacute;w do&nbsp;harmonijnego rozwoju fizycznego i&nbsp;psychicznego oraz&nbsp;zachowań prozdrowotnych,<br /> - wsp&oacute;łpraca z&nbsp;rodzicami w&nbsp;sprawach wychowania i&nbsp;kształcenia dzieci,<br /> - zapewnianie opieki i&nbsp;wspomaganie rozwoju dziecka w&nbsp;przyjaznym, bezpiecznym i&nbsp;zdrowym środowisku w&nbsp;poczuciu więzi z&nbsp;rodziną,<br /> - uwzględnianie indywidualnej potrzeby dziecka i&nbsp;troszczenie&nbsp;się o&nbsp;zapewnienie mu r&oacute;wnych szans,<br /> - stwarzanie warunk&oacute;w do&nbsp;rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za&nbsp;siebie i&nbsp;najbliższe otoczenie,<br /> - stwarzanie warunk&oacute;w do&nbsp;indywidualnego i&nbsp;grupowego działania na rzecz innych dzieci.</p> Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie 2010-04-29T09:59:26Z 2010-04-29T09:59:26Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/szkoa-podstawowa-nr-2-im-adama-mickiewicza Radek r.sieg@zlotow.pl <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> ul. 8-go Marca 16<br /> 77-400 Złot&oacute;w</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> tel./fax: 67 265 00 88<br /> tel./fax:67 265 50 88<br /> e-mail: sekretsp2@poczta.onet.pl</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> <u><a href="http://www.sp2zlotow.pl/" target="_blank"><b>www.sp2zlotow.pl</b></a></u></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> <b>Dyrektor szkoły</b>: mgr Beata Buczkowska-Linke</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Kalendarium szkoły:</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> 1960 &ndash; powołanie do życia Szkoły Podstawowej nr 2 z siedzibą w klubie sportowym &bdquo;Gwardia&rdquo;,<br /> 1961 - 8 stycznia następuje uroczyste otwarcie budynku nowej szkoły,<br /> 1970 - 21 marca odbyło się uroczyste nadanie imienia gen. Bolesława Kieniewicza oraz wręczenie sztandaru,<br /> 1980 - oddano do użytku pawilon, dzięki niemu uczniowie zyskali świetlicę i pomieszczenie do zajęć,<br /> 1990 - wprowadzenie lekcji religii w szkole,<br /> 1991 - przeniesienie klas specjalnych do SP-3 Złot&oacute;w,<br /> 1992 &ndash; plac&oacute;wka oświatowa w Blękwicie staje się filią SP nr 2, Szkoła powiększa się o oddane do użytku kolejne skrzydło szkoły, w kt&oacute;rym znajdują się klasy I-III, świetlica i biblioteka,<br /> 1999 - rozpoczyna się wdrażanie reformy oświaty, od 1 września w jednym budynku funkcjonują dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum Publiczne 2,<br /> 2001 - Uchwałą Rady Miejskiej powstał Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych, w skład wchodzi SP i GP 20 czerwca z okazji 40-lecia Uchwałą RM nadano imię Adama Mickiewicza,<br /> 2003 - 14 października Szkoła Podstawowa otrzymuje sztandar ufundowany przez Radę Rodzic&oacute;w i nauczycieli,<br /> 2004 - Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową z EFS,<br /> 2005 - Uchwałą RM rozwiązano ZSS nr 2 wyodrębniając Szkołę Podstawową i Gimnazjum Publiczne, SP ma oddzielne wejście, boisko, zajmuje I piętro dawnej szkoły,<br /> 2005 - szkoła otrzymuje pracownię komputerową ze środk&oacute;w EFS,<br /> 2007 &ndash; biblioteka wzbogaca się o pracownię multimedialną,<br /> 2009 - szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową z 24 stanowiskami dla uczni&oacute;w,<br /> 2010 - otwarto pracownię wychowania komunikacyjnego oraz szkoła otrzymała środki z programu &bdquo;Radosna Szkoła&rdquo; na wyposażenie sal i stworzenie miejsca zabaw.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> ul. 8-go Marca 16<br /> 77-400 Złot&oacute;w</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> tel./fax: 67 265 00 88<br /> tel./fax:67 265 50 88<br /> e-mail: sekretsp2@poczta.onet.pl</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> <u><a href="http://www.sp2zlotow.pl/" target="_blank"><b>www.sp2zlotow.pl</b></a></u></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> <b>Dyrektor szkoły</b>: mgr Beata Buczkowska-Linke</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Kalendarium szkoły:</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> 1960 &ndash; powołanie do życia Szkoły Podstawowej nr 2 z siedzibą w klubie sportowym &bdquo;Gwardia&rdquo;,<br /> 1961 - 8 stycznia następuje uroczyste otwarcie budynku nowej szkoły,<br /> 1970 - 21 marca odbyło się uroczyste nadanie imienia gen. Bolesława Kieniewicza oraz wręczenie sztandaru,<br /> 1980 - oddano do użytku pawilon, dzięki niemu uczniowie zyskali świetlicę i pomieszczenie do zajęć,<br /> 1990 - wprowadzenie lekcji religii w szkole,<br /> 1991 - przeniesienie klas specjalnych do SP-3 Złot&oacute;w,<br /> 1992 &ndash; plac&oacute;wka oświatowa w Blękwicie staje się filią SP nr 2, Szkoła powiększa się o oddane do użytku kolejne skrzydło szkoły, w kt&oacute;rym znajdują się klasy I-III, świetlica i biblioteka,<br /> 1999 - rozpoczyna się wdrażanie reformy oświaty, od 1 września w jednym budynku funkcjonują dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum Publiczne 2,<br /> 2001 - Uchwałą Rady Miejskiej powstał Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych, w skład wchodzi SP i GP 20 czerwca z okazji 40-lecia Uchwałą RM nadano imię Adama Mickiewicza,<br /> 2003 - 14 października Szkoła Podstawowa otrzymuje sztandar ufundowany przez Radę Rodzic&oacute;w i nauczycieli,<br /> 2004 - Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową z EFS,<br /> 2005 - Uchwałą RM rozwiązano ZSS nr 2 wyodrębniając Szkołę Podstawową i Gimnazjum Publiczne, SP ma oddzielne wejście, boisko, zajmuje I piętro dawnej szkoły,<br /> 2005 - szkoła otrzymuje pracownię komputerową ze środk&oacute;w EFS,<br /> 2007 &ndash; biblioteka wzbogaca się o pracownię multimedialną,<br /> 2009 - szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową z 24 stanowiskami dla uczni&oacute;w,<br /> 2010 - otwarto pracownię wychowania komunikacyjnego oraz szkoła otrzymała środki z programu &bdquo;Radosna Szkoła&rdquo; na wyposażenie sal i stworzenie miejsca zabaw.</p> Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie 2010-04-29T10:03:15Z 2010-04-29T10:03:15Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/zespol-szkol-samorzadowych-nr-1 Radek r.sieg@zlotow.pl <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> ul. Kr&oacute;lowej Jadwigi 54<br /> 77-400 Złot&oacute;w</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> tel.: 67 263 34 86, 67 263 34 87<br /> e-mail: <a href="mailto: sekretariat@zss1.edu.pl"> sekretariat@zss1.edu.pl</a></br> </br <u><a href="http://www.zss1.edu.pl" target="_blank"><b>www.zss1.edu.pl</b></a></u></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> <b>Dyrektor szkoły</b>: mgr Karol Wójcik</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;">W skład Zespołu Szkół Samorządowych Nr w Złotowie wchodzą następujące jednostki:<br /> - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie<br /> - Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Złotowie<br /><br /> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych Nr&nbsp;1 realizuje cele i&nbsp;zadania określone w&nbsp;ustawie o&nbsp;systemie oświaty oraz&nbsp;w&nbsp;przepisach wydanych na&nbsp;jej podstawie, koncentrując&nbsp;się na&nbsp;pracy edukacyjnej i&nbsp;sprawowaniu opieki nad&nbsp;uczniami.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych Nr 1 stwarza warunki do&nbsp;komplementarnego rozwoju uczni&oacute;w, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i&nbsp;potrzeby, a&nbsp;także możliwości psychofizyczne.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych Nr 1 realizuje program nauczania określony w&nbsp;Podstawie programowej kształcenia og&oacute;lnego.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> W zakresie nauczania i&nbsp;kształcenia umiejętności, Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych Nr 1 bezpłatnie realizuje Szkolny Zestaw Program&oacute;w Nauczania (SZPN), a&nbsp;poprzez to w&nbsp;szczeg&oacute;lności umożliwia zdobycie wiedzy i&nbsp;umiejętności niezbędnych do&nbsp;osiągnięcia maksymalnej ilości punkt&oacute;w podczas sprawdzianu w&nbsp;szkole podstawowej, warunkującego dalsze kształcenie w&nbsp;gimnazjum oraz&nbsp;egzaminu gimnazjalnego, warunkującego dalsze kształcenie w&nbsp;szkole ponadgimnazjalnej.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych Nr 1 podejmuje działania zmierzające do&nbsp;rozwijania zainteresowań, organizacji czasu wolnego oraz&nbsp;zapewnienia pomocy uczniom mającym trudności z&nbsp;opanowaniem treści programu nauczania, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w&nbsp;tym k&oacute;ł zainteresowań, przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, konkurs&oacute;w, zajęć wyr&oacute;wnawczych oraz&nbsp;zajęć specjalistycznych, w&nbsp;zakresie pracy z&nbsp;dziećmi i&nbsp;młodzieżą o&nbsp;specjalnych potrzebach edukacyjnych.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> ul. Kr&oacute;lowej Jadwigi 54<br /> 77-400 Złot&oacute;w</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> tel.: 67 263 34 86, 67 263 34 87<br /> e-mail: <a href="mailto: sekretariat@zss1.edu.pl"> sekretariat@zss1.edu.pl</a></br> </br <u><a href="http://www.zss1.edu.pl" target="_blank"><b>www.zss1.edu.pl</b></a></u></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> <b>Dyrektor szkoły</b>: mgr Karol Wójcik</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;">W skład Zespołu Szkół Samorządowych Nr w Złotowie wchodzą następujące jednostki:<br /> - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie<br /> - Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Złotowie<br /><br /> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych Nr&nbsp;1 realizuje cele i&nbsp;zadania określone w&nbsp;ustawie o&nbsp;systemie oświaty oraz&nbsp;w&nbsp;przepisach wydanych na&nbsp;jej podstawie, koncentrując&nbsp;się na&nbsp;pracy edukacyjnej i&nbsp;sprawowaniu opieki nad&nbsp;uczniami.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych Nr 1 stwarza warunki do&nbsp;komplementarnego rozwoju uczni&oacute;w, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i&nbsp;potrzeby, a&nbsp;także możliwości psychofizyczne.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych Nr 1 realizuje program nauczania określony w&nbsp;Podstawie programowej kształcenia og&oacute;lnego.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> W zakresie nauczania i&nbsp;kształcenia umiejętności, Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych Nr 1 bezpłatnie realizuje Szkolny Zestaw Program&oacute;w Nauczania (SZPN), a&nbsp;poprzez to w&nbsp;szczeg&oacute;lności umożliwia zdobycie wiedzy i&nbsp;umiejętności niezbędnych do&nbsp;osiągnięcia maksymalnej ilości punkt&oacute;w podczas sprawdzianu w&nbsp;szkole podstawowej, warunkującego dalsze kształcenie w&nbsp;gimnazjum oraz&nbsp;egzaminu gimnazjalnego, warunkującego dalsze kształcenie w&nbsp;szkole ponadgimnazjalnej.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; text-align: justify; font-size: 12px; margin-top: 10px;"> Zesp&oacute;ł Szk&oacute;ł Samorządowych Nr 1 podejmuje działania zmierzające do&nbsp;rozwijania zainteresowań, organizacji czasu wolnego oraz&nbsp;zapewnienia pomocy uczniom mającym trudności z&nbsp;opanowaniem treści programu nauczania, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w&nbsp;tym k&oacute;ł zainteresowań, przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, konkurs&oacute;w, zajęć wyr&oacute;wnawczych oraz&nbsp;zajęć specjalistycznych, w&nbsp;zakresie pracy z&nbsp;dziećmi i&nbsp;młodzieżą o&nbsp;specjalnych potrzebach edukacyjnych.</p> Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła 2010-04-29T10:03:58Z 2010-04-29T10:03:58Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/gimnazjum-nr-2-im-ludzi-spod-znaku-roda Radek r.sieg@zlotow.pl <p> ul. 8-go Marca 16<br /> 77-400 Złot&oacute;w<br /> tel./fax:&nbsp;&nbsp; 67 265 00 88<br /> e-mail: <a href="mailto: gimnazjum2zlotow@vp.pl">gimnazjum2zlotow@vp.pl</a></br> </br> <br /> <b>Dyrektor szkoły</b>: mgr Renata Grochowska</p> <p> ul. 8-go Marca 16<br /> 77-400 Złot&oacute;w<br /> tel./fax:&nbsp;&nbsp; 67 265 00 88<br /> e-mail: <a href="mailto: gimnazjum2zlotow@vp.pl">gimnazjum2zlotow@vp.pl</a></br> </br> <br /> <b>Dyrektor szkoły</b>: mgr Renata Grochowska</p> Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie 2010-04-29T09:51:34Z 2010-04-29T09:51:34Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/zcuw Radek r.sieg@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie</b></br> Plac Wolności 12</br> 77-400 Złotów</br> tel./fax: 67 263 28 43 </br> <b>Dyrektor</b>: Jolanta Mikłosz</p> <p style="text-align:justify;"><b>Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie</b></br> Plac Wolności 12</br> 77-400 Złotów</br> tel./fax: 67 263 28 43 </br> <b>Dyrektor</b>: Jolanta Mikłosz</p> Przedszkole Publiczne Nr 1 2010-04-29T09:50:49Z 2010-04-29T09:50:49Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/miejski-orodek-pomocy-spoecznej Radek r.sieg@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 1 w Złotowie</b></br> ul. Grochowskiego 14</br> 77-400 Złotów</br> tel.: 67 263 33 58</br> e-mail: <a href="mailto: p1@przedszkola-zlotow.pl">p1@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor</b>: mgr Mariola Surma</br></br> Koncepcja pracy przedszkola</br> Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami w relacjach z rodzicami i środowiskiem. Zapewnia pełną opiekę, wychowanie i nabywanie umiejętności w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa.</br></br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 1 w Złotowie</b></br> ul. Grochowskiego 14</br> 77-400 Złotów</br> tel.: 67 263 33 58</br> e-mail: <a href="mailto: p1@przedszkola-zlotow.pl">p1@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor</b>: mgr Mariola Surma</br></br> Koncepcja pracy przedszkola</br> Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami w relacjach z rodzicami i środowiskiem. Zapewnia pełną opiekę, wychowanie i nabywanie umiejętności w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa.</br></br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> Przedszkole Publiczne Nr 2 2016-03-20T08:54:07Z 2016-03-20T08:54:07Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-2 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 2 w Złotowie</b></br> ul. 8-go Marca 18</br> 77-400 Złotów</br> tel: 67 263 58 13</br> e-mail: <a href="mailto: p2@przedszkola-zlotow.pl">p2@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor Przedszkola</b>: mgr Jolanta Kurowska</br></br> Publiczne Przedszkole nr 2 mieści się przy ulicy 8-go Marca 18 w Złotowie. Jest to jedyne przedszkole w Złotowie oddalone od centrum miasta, jego zgiełku i ruchu ulicznego. Budynek przedszkola jest jednopoziomowy, sale dla dzieci są duże, przestrzenne i jasne. Ponadto w każdej sali są drzwi tarasowe umożliwiające dzieciom wyjście bezpośrednio do ogrodu przedszkolnego.</br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 2 w Złotowie</b></br> ul. 8-go Marca 18</br> 77-400 Złotów</br> tel: 67 263 58 13</br> e-mail: <a href="mailto: p2@przedszkola-zlotow.pl">p2@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor Przedszkola</b>: mgr Jolanta Kurowska</br></br> Publiczne Przedszkole nr 2 mieści się przy ulicy 8-go Marca 18 w Złotowie. Jest to jedyne przedszkole w Złotowie oddalone od centrum miasta, jego zgiełku i ruchu ulicznego. Budynek przedszkola jest jednopoziomowy, sale dla dzieci są duże, przestrzenne i jasne. Ponadto w każdej sali są drzwi tarasowe umożliwiające dzieciom wyjście bezpośrednio do ogrodu przedszkolnego.</br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> Przedszkole Publiczne Nr 3 2016-03-20T09:06:40Z 2016-03-20T09:06:40Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-3 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 3 w Złotowie</b></br> Plac Wolności 12</br> 77-400 Złotów</br> tel.: 67 263-32-66</br> e-mail: <a href="mailto: p3@przedszkola-zlotow.pl">p3@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor</b>: mgr Gabriela Kawa</br></br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 3 w Złotowie</b></br> Plac Wolności 12</br> 77-400 Złotów</br> tel.: 67 263-32-66</br> e-mail: <a href="mailto: p3@przedszkola-zlotow.pl">p3@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor</b>: mgr Gabriela Kawa</br></br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> Przedszkole Publiczne Nr 4 2016-03-20T09:13:00Z 2016-03-20T09:13:00Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-4 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 4 w Złotowie</b></br> ul. Królowej Jadwigi 54</br> 77-400 Złotów</br> tel.: 67 263 27 05 </br> e-mail: <a href="mailto: p4@przedszkola-zlotow.pl">p4@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor</b>: mgr Jowita Bednarsk</br></br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 4 w Złotowie</b></br> ul. Królowej Jadwigi 54</br> 77-400 Złotów</br> tel.: 67 263 27 05 </br> e-mail: <a href="mailto: p4@przedszkola-zlotow.pl">p4@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor</b>: mgr Jowita Bednarsk</br></br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p>