Projekty miasta Złotowa Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/fundusze-unijne/projekty-miasta-zotowa 2018-01-16T09:37:24Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management POKL - Sprężyna sukcesu 2010-10-07T09:32:20Z 2010-10-07T09:32:20Z http://www.zlotow.pl/index.php/fundusze-unijne/projekty-miasta-zotowa/spryna-sukcesu Asia asia@wp.pl <p style="text-align:justify;"><img src="http://zlotow.nazwa.pl/images/phocagallery/dodatki/znak_kapital_ludzki1.jpg" border="0" style="width: 227px; height: 75px;" /><br /> <img src="http://zlotow.nazwa.pl/images/phocagallery/dodatki/ue_efs_kolor.gif" border="0" style="width: 227px; height: 84px;" /></p> <p style="text-align:justify;"><b>Projekt systemowy "Sprężyna sukcesu" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b></p> <p style="text-align:justify;"><img src="http://zlotow.nazwa.pl/images/phocagallery/dodatki/znak_kapital_ludzki1.jpg" border="0" style="width: 227px; height: 75px;" /><br /> <img src="http://zlotow.nazwa.pl/images/phocagallery/dodatki/ue_efs_kolor.gif" border="0" style="width: 227px; height: 84px;" /></p> <p style="text-align:justify;"><b>Projekt systemowy "Sprężyna sukcesu" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b></p> Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 2010-04-29T11:37:55Z 2010-04-29T11:37:55Z http://www.zlotow.pl/index.php/fundusze-unijne/projekty-miasta-zotowa/wrpo Radek r.sieg@zlotow.pl <p style="margin-top: 10px; text-align: justify; font-family: Verdana,Arial;"><a href="http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/"><img src="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/zestawienie znakw kolorowe 2.jpg" border="0" style="width: 536px; height: 57px;" /></a></p> <p style="margin-top: 10px; text-align: justify; font-family: Verdana,Arial;"> </p> <p style="text-align: justify;">W dniu 18 marca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla</p> <p style="text-align: justify;">Działania 6.1. "Turystyka",</p> <p style="text-align: justify;">Schemat I."Infrastruktura turystyczna"</p> <p style="text-align: justify;">w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,</p> <p style="text-align: justify;">w wyniku czego Gmina Miasto Złotów otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu o numerze WND-RPWP.06.01.01-30-109/09 pt. <strong>"Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego".</strong></p> <p style="text-align: justify;"><br />26 kwietnia 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie opisanego powyżej przedsięwzięcia, w której ustalono poziom dofinansowania, który przedstawia się nastepująco<br /><br />Łączny koszt inwestycji - 4 299 158,29 zł</p> <p style="text-align: justify;">Wydatki niekwalifikowane: 217 101,16 zł  <br />Środki własne (budżet miasta) - 1 428 720,00 zł<br />Rzeczywisty poziom dofinansowania – 65 %<br />Kwota rzeczywistego poziomu dofinansowania - 2 653 337,13 zł<br /><br /><strong>Opis przedmiotu projektu</strong><br />Projekt "Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego" jest realizowany w Złotowie, w gminie Mieście Złotów, w powiecie złotowskim, w województwie wielkopolskim.<br />Złotów jest gminą miejską, o liczbie ludności około 19 100. Większość terenu miasta stanowią obszary zabudowane i zurbanizowane, które zajmują około 440 ha, lasy i inne tereny zadrzewione 2 270 ha. Turystyka na tym obszarze rozwija się głównie dzięki bogatej przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, a także odpowiednio rozwiniętej bazie turystycznej. Miasto Złotów leży w obszarze Krajny Złotowskiej, co daje mu możliwości wykorzystywania jej walorów przyrodniczych. Istotnym elementem atrakcyjności turystycznej Złotowa są występujące na jego obszarze jeziora, w tym Jezioro Miejskie (pow. 47,7 ha) i Jezioro Zaleskie (pow. 26,6 ha).<br />Na terenie miasta znajduje się również wiele obiektów zabytkowych, będących bez wątpienia atrakcją turystyczną. Całą okolicę i miasto można zwiedzać jeżdżąc rowerem po wyznaczonych szlakach i ścieżkach rowerowych, w tym znakowaną Międzynarodową Trasą Rowerową EuroRoute EuroVelo R-1.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>W ramach projektu zostaną wykonane:</strong><br />1. Budowa promenady nad jeziorem Miejskim:<br />2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego - nawierzchnia asfaltowa o długości 1,435 km i szerokości 4,00 m (zadanie zrealizowane - wydatki poniesione po 2007 roku);<br />3. Budowa zjazdów i zejść (nr 1, nr 2 i nr 4) do promenady oraz parkingu;<br />4. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem i obwodami zasilania małej architektury ciągu pieszo-rowerowego;<br />5. Budowa zjazdu i zejścia nr 6 do ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Miejskim w Złotowie;<br />6. Budowa pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Miejskim i wzdłuż nabrzeża "Półwyspu Rybackiego" w Złotowie wraz z kładką łączącą brzegi Jeziora Miejskiego (4 pomosty brzegowe o szerokości od 3,40 do 6,80 m);<br />7. Budowa skansenu w formie "Zagrody Krajeńskiej" (chata oraz zabudowania gospodarcze - obora i stodoła),<br />8. Zagospodarowanie Półwyspu Rybackiego (Zamkowego) z ekspozycją po spalonym zamku w 1657 roku (budowa ciągu pieszo-rowerowego - 0,331 km oraz nasadzenia roślin, wyposażenie w ławki, kosze na śmieci, zakup dwóch fontann, opracowanie i wykonanie tablic edukacyjnych).</p> <p style="text-align: justify;">W ramach projektu zostanie wybudowany jeden obiekt turystyczny i rekreacyjny w 2011 roku (cały zagospodarowany obszar to kompleks turystyczno-rekreacyjny składający się z kilku elementów), powstanie 1,766 km ścieżek rowerowych (0,605 km w 2008 roku, 1,161 km w roku 2009), zrekonstruowany zostanie jeden obiekt o znaczeniu historycznym (Skansen) w roku 2010.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu</strong><br />Realizacja projektu z pewnością przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta i regionu. Miasto Złotów stanowi niezwykle ważny punkt węzłowy na mapie turystycznej województwa wielkopolskiego, co jest podkreślane w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim. Miasto Złotów wiąże realizację inwestycji z szerszym programem rozwoju turystyki na podległym sobie obszarze (rozwój bazy noclegowej i sportowej, szerszy zakres aktywności kulturalnej, rozwój innych form turystyki weekendowej, wypoczynkowej i kwalifikowanej, itp.). Dzięki projektowi będzie możliwe przyciągnięcie rzeszy turystów z innych stron województwa oraz z zagranicy. Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie znacznie udział turystyki w gospodarce miasta i regionu, zdynamizowaniu ulegną działania rozwojowe branży gastronomicznej, spożywczej, handlowej. Miasto leży na ważnych szlakach turystycznych pieszych, rowerowych i wodnych. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, co pozwoli korzystać z niej osobom z terenów wiejskich oraz niepełnosprawnym i starszym. Projekt jest niezwykle kompleksowy i obejmuje szereg różnego rodzaju działań wspomaganych przez inne działania realizowane przez władze miasta. Dzięki realizacji projektu promowany będzie aktywny styl życia, co powinno przełożyć się w długim okresie na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców i turystów.</p> <p style="text-align: justify;">W wyniku realizacji projektu obiekty dziedzictwa historycznego obszaru zyskają lepszą ochronę i nastąpi rozwój kulturalny regionu. Miasto, znane ze skutecznej i oryginalnej promocji, zyska nowe narzędzia i argumenty w programach promocji. Ponadto poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, nastąpią ułatwienia w komunikacji, a środowisko naturalne będzie lepiej chronione. Nastąpi także wzrost rangi turystyki w regionie, co w długim okresie przełoży się na poprawę sytuacji dochodowej mieszkańców i samorządu.</p> <p style="text-align: justify;">Poprawa atrakcyjności turystycznej przełożyć powinna się także na atrakcyjność inwestycyjną. Intensyfikacja ruchu turystycznego powinna przynieść wzrost popytu na dobra i usługi branży turystycznej i okołoturystycznej, co z kolei powinno wyzwolić przedsiębiorczość mieszkańców. Dzięki umieszczeniu elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego powinien nastąpić również rozwój kulturalny obszaru. Szereg imprez towarzyszących na wybudowanym obiekcie powinien prowadzić do zwiększenie integracji społecznej, nawiązywania kontaktów partnerskich i szeroko rozumianej współpracy.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Cele ogólne i długofalowe projektu to </strong>zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy miasta dzięki wykorzystaniu potencjału obszaru, poprawa jakości życia mieszkańców miasta.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Cele bezpośrednie opisywanego projektu to:</strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;">zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie jego walorów krajoznawczych i przyrodniczych,</li> <li style="text-align: justify;">ochrona ważnego dziedzictwa historycznego i kulturowego,</li> <li style="text-align: justify;">zwiększenie udziału turystyki w gospodarce miasta,</li> <li style="text-align: justify;">rozwój przedsiębiorczości mieszkańców,</li> <li style="text-align: justify;">rozwój kontaktów i wzrost integracji społecznej,</li> <li style="text-align: justify;">promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnych form sportu,</li> <li style="text-align: justify;">ochrona środowiska naturalnego.</li> </ul> <p style="margin-top: 10px; text-align: justify; font-family: Verdana,Arial;"><a href="http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/"><img src="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/zestawienie znakw kolorowe 2.jpg" border="0" style="width: 536px; height: 57px;" /></a></p> <p style="margin-top: 10px; text-align: justify; font-family: Verdana,Arial;"> </p> <p style="text-align: justify;">W dniu 18 marca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla</p> <p style="text-align: justify;">Działania 6.1. "Turystyka",</p> <p style="text-align: justify;">Schemat I."Infrastruktura turystyczna"</p> <p style="text-align: justify;">w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,</p> <p style="text-align: justify;">w wyniku czego Gmina Miasto Złotów otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu o numerze WND-RPWP.06.01.01-30-109/09 pt. <strong>"Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego".</strong></p> <p style="text-align: justify;"><br />26 kwietnia 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie opisanego powyżej przedsięwzięcia, w której ustalono poziom dofinansowania, który przedstawia się nastepująco<br /><br />Łączny koszt inwestycji - 4 299 158,29 zł</p> <p style="text-align: justify;">Wydatki niekwalifikowane: 217 101,16 zł  <br />Środki własne (budżet miasta) - 1 428 720,00 zł<br />Rzeczywisty poziom dofinansowania – 65 %<br />Kwota rzeczywistego poziomu dofinansowania - 2 653 337,13 zł<br /><br /><strong>Opis przedmiotu projektu</strong><br />Projekt "Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego" jest realizowany w Złotowie, w gminie Mieście Złotów, w powiecie złotowskim, w województwie wielkopolskim.<br />Złotów jest gminą miejską, o liczbie ludności około 19 100. Większość terenu miasta stanowią obszary zabudowane i zurbanizowane, które zajmują około 440 ha, lasy i inne tereny zadrzewione 2 270 ha. Turystyka na tym obszarze rozwija się głównie dzięki bogatej przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, a także odpowiednio rozwiniętej bazie turystycznej. Miasto Złotów leży w obszarze Krajny Złotowskiej, co daje mu możliwości wykorzystywania jej walorów przyrodniczych. Istotnym elementem atrakcyjności turystycznej Złotowa są występujące na jego obszarze jeziora, w tym Jezioro Miejskie (pow. 47,7 ha) i Jezioro Zaleskie (pow. 26,6 ha).<br />Na terenie miasta znajduje się również wiele obiektów zabytkowych, będących bez wątpienia atrakcją turystyczną. Całą okolicę i miasto można zwiedzać jeżdżąc rowerem po wyznaczonych szlakach i ścieżkach rowerowych, w tym znakowaną Międzynarodową Trasą Rowerową EuroRoute EuroVelo R-1.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>W ramach projektu zostaną wykonane:</strong><br />1. Budowa promenady nad jeziorem Miejskim:<br />2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego - nawierzchnia asfaltowa o długości 1,435 km i szerokości 4,00 m (zadanie zrealizowane - wydatki poniesione po 2007 roku);<br />3. Budowa zjazdów i zejść (nr 1, nr 2 i nr 4) do promenady oraz parkingu;<br />4. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem i obwodami zasilania małej architektury ciągu pieszo-rowerowego;<br />5. Budowa zjazdu i zejścia nr 6 do ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Miejskim w Złotowie;<br />6. Budowa pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Miejskim i wzdłuż nabrzeża "Półwyspu Rybackiego" w Złotowie wraz z kładką łączącą brzegi Jeziora Miejskiego (4 pomosty brzegowe o szerokości od 3,40 do 6,80 m);<br />7. Budowa skansenu w formie "Zagrody Krajeńskiej" (chata oraz zabudowania gospodarcze - obora i stodoła),<br />8. Zagospodarowanie Półwyspu Rybackiego (Zamkowego) z ekspozycją po spalonym zamku w 1657 roku (budowa ciągu pieszo-rowerowego - 0,331 km oraz nasadzenia roślin, wyposażenie w ławki, kosze na śmieci, zakup dwóch fontann, opracowanie i wykonanie tablic edukacyjnych).</p> <p style="text-align: justify;">W ramach projektu zostanie wybudowany jeden obiekt turystyczny i rekreacyjny w 2011 roku (cały zagospodarowany obszar to kompleks turystyczno-rekreacyjny składający się z kilku elementów), powstanie 1,766 km ścieżek rowerowych (0,605 km w 2008 roku, 1,161 km w roku 2009), zrekonstruowany zostanie jeden obiekt o znaczeniu historycznym (Skansen) w roku 2010.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu</strong><br />Realizacja projektu z pewnością przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta i regionu. Miasto Złotów stanowi niezwykle ważny punkt węzłowy na mapie turystycznej województwa wielkopolskiego, co jest podkreślane w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim. Miasto Złotów wiąże realizację inwestycji z szerszym programem rozwoju turystyki na podległym sobie obszarze (rozwój bazy noclegowej i sportowej, szerszy zakres aktywności kulturalnej, rozwój innych form turystyki weekendowej, wypoczynkowej i kwalifikowanej, itp.). Dzięki projektowi będzie możliwe przyciągnięcie rzeszy turystów z innych stron województwa oraz z zagranicy. Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie znacznie udział turystyki w gospodarce miasta i regionu, zdynamizowaniu ulegną działania rozwojowe branży gastronomicznej, spożywczej, handlowej. Miasto leży na ważnych szlakach turystycznych pieszych, rowerowych i wodnych. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, co pozwoli korzystać z niej osobom z terenów wiejskich oraz niepełnosprawnym i starszym. Projekt jest niezwykle kompleksowy i obejmuje szereg różnego rodzaju działań wspomaganych przez inne działania realizowane przez władze miasta. Dzięki realizacji projektu promowany będzie aktywny styl życia, co powinno przełożyć się w długim okresie na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców i turystów.</p> <p style="text-align: justify;">W wyniku realizacji projektu obiekty dziedzictwa historycznego obszaru zyskają lepszą ochronę i nastąpi rozwój kulturalny regionu. Miasto, znane ze skutecznej i oryginalnej promocji, zyska nowe narzędzia i argumenty w programach promocji. Ponadto poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, nastąpią ułatwienia w komunikacji, a środowisko naturalne będzie lepiej chronione. Nastąpi także wzrost rangi turystyki w regionie, co w długim okresie przełoży się na poprawę sytuacji dochodowej mieszkańców i samorządu.</p> <p style="text-align: justify;">Poprawa atrakcyjności turystycznej przełożyć powinna się także na atrakcyjność inwestycyjną. Intensyfikacja ruchu turystycznego powinna przynieść wzrost popytu na dobra i usługi branży turystycznej i okołoturystycznej, co z kolei powinno wyzwolić przedsiębiorczość mieszkańców. Dzięki umieszczeniu elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego powinien nastąpić również rozwój kulturalny obszaru. Szereg imprez towarzyszących na wybudowanym obiekcie powinien prowadzić do zwiększenie integracji społecznej, nawiązywania kontaktów partnerskich i szeroko rozumianej współpracy.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Cele ogólne i długofalowe projektu to </strong>zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy miasta dzięki wykorzystaniu potencjału obszaru, poprawa jakości życia mieszkańców miasta.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Cele bezpośrednie opisywanego projektu to:</strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;">zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie jego walorów krajoznawczych i przyrodniczych,</li> <li style="text-align: justify;">ochrona ważnego dziedzictwa historycznego i kulturowego,</li> <li style="text-align: justify;">zwiększenie udziału turystyki w gospodarce miasta,</li> <li style="text-align: justify;">rozwój przedsiębiorczości mieszkańców,</li> <li style="text-align: justify;">rozwój kontaktów i wzrost integracji społecznej,</li> <li style="text-align: justify;">promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnych form sportu,</li> <li style="text-align: justify;">ochrona środowiska naturalnego.</li> </ul>