Regionalny System Ostrzegania

POKL - Sprężyna sukcesu
czwartek, 07 października 2010 09:32


Projekt systemowy "Sprężyna sukcesu" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryczka projektu

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Nazwa Beneficjenta: GMINA MIASTO ZŁOTÓW
Tytuł projektu: „SPRĘŻYNA SUKCESU”
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 16 lutego 2011 r.
Numer umowy: POKL.09.01.02-30-352/10-00
Okres realizacji projektu: W projekcie dokonano aktualizacji w zakresie rozszerzenia czasu realizacji z okresu od 06.09.2010 do 01.07.2011 r. na okres od 06.09.2010 do 31.12.2011 r.
Kwota dofinansowania: 222 100,00 PLN

Dane szczegółowe projektu.

Uzasadnienie realizacji projektu.
Dzieci uczęszczające do szkół wymagają zastosowania szczególnych form aktywizacji rozwojowej w postaci dodatkowych różnorodnych zajęć edukacyjnych oraz sposobów ich prowadzenia. Dotychczasowa oferta edukacyjna szkół, nie obejmowała swym programem problemu systemowego wyrównywania szans rozwojowych ucznia poprzez organizację komplementarnych zajęć pozalekcyjnych zarówno tych o charakterze wyrównawczym jak i tych rozwijających zainteresowania i talenty. Gmina Miasto Złotów nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia finansowego dla szkól na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w związku, z czym nie można wprowadzić długofalowego programu naprawczego, który umożliwiłby zniwelowanie zdiagnozowanych problemów edukacyjnych. Szansą na wprowadzenie programu naprawczego jest, więc uzyskanie dofinansowania dla projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wobec powyższych danych określono następujące problemy:
1. w szkołach występuje wysoki procent uczniów z wadami postawy;
2. w szkołach występuje wysoki procent uczniów z zaburzeniami umiejętności szkolnych na poziomie klas I;
3. niski poziom wiedzy i umiejętności uczniów w obszarze realizacji podstawy programowej w edukacji polonistycznej, środowiskowo-przyrodniczej i matematycznej;
4. komunikacja dziecka z otoczeniem;
5. stosunkowo wysoki poziom wad wymowy;
6. zaburzenia w zachowaniu;
7. mało atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć – „tradycyjny” (brak odpowiedniej ilości sprzętu specjalistycznego);
8. brak dostępu do zajęć umożliwiających wyrównywanie zdiagnozowanych problemów edukacyjnych;
9. szkoły nie oferują uczniom zdolnym zajęć umożliwiających rozwijanie zainteresowań i talentów w dostatecznej ilości.

Poniżej zamieszczono prognozę problemów uczniów klas I-III którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2010/2011. Prognozę tę oparto na podstawie zbiorów danych (protokoły z sesji analitycznych rad pedagogicznych) o uczniach w klasach I-III każdej szkoły objętej projektem za rok szkolny 2009/2010.

Do klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Złotów uczęszcza 487 uczniów (247 chłopców i 243 dziewczynek), w tym:
- korekcji wad postawy dzieci wymaga 196 uczniów, co stanowi 40% ogółu uczniów (93 chłopców i 103 dziewcząt);
- z zaburzeniami umiejętności szkolnych dotyczy 175 uczniów (90 chłopców i 85 dziewczynek), co stanowi 35,71% ogółu;
- z zaburzeniami umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej dotyczy 73 uczniów (39 chłopców i 34 dziewczynek), co stanowi 14,90% ogółu uczniów;
- z zaburzeniami umiejętności z zakresu edukacji matematycznej dotyczy 72 uczniów (38 chłopców i 34 dziewczynek), co stanowi 14,69% ogółu uczniów;
- problem w komunikowaniu z otoczeniem dotyczy 67 uczniów (34 chłopców i 33 dziewcząt), co stanowi 13,67 % ogółu (problem dotyczy szczególnie uczniów klas pierwszych);
- z zaburzeniami rozwoju mowy wymagające interwencji logopedy dotyczy 60 uczniów (34 chłopców i 26 dziewczynek), co stanowi 12,24% ogółu;
- zaburzenia w zachowaniu (ADHD) zdiagnozowano u 30 uczniów, co stanowi 6,12% ogółu uczniów (20 chłopców i 10 dziewcząt);
- z zaburzeniami umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej dotyczy 26 uczniów (11 chłopców i 15 dziewczynek), co stanowi 5,31% ogółu uczniów.

W szkołach przeprowadzono diagnozę problemów dzieci z klas początkowych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011:
- Przeprowadzony został test rozwoju uczniów w zakresie tempa i techniki czytania.
- Na podstawie testu do badań rozwoju uczniów w zakresie tempa i techniki pisania wyselekcjonowano dzieci, które posiadają problemy w tym zakresie.
- Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający ich wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematyczno – przyrodniczej.
- Przeprowadzono badania logopedyczne.
- Dzięki badaniom lekarskim wykryto u dzieci szereg wad postawy.
- Przeprowadzone zostały konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Złotowie. Dokonano analizy opinii i orzeczeń by dokładnie poznać zaburzenia wychowanków.
- Przeprowadzone zostały wywiady z wychowawcami klas.

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych testów, ankiet i wywiadów nauczyciele w szkołach określili potrzeby uczniów klas I-III, jednocześnie wstępnie kwalifikując ich do udziału w poszczególnych zajęciach:
- z zaburzeniami umiejętności z zakresu czytania i pisania ma 72 dzieci - 38 chł. i 34 dz., 14,6% (SP1-18, SP2-30, ZSS1 -24);
- z zaburzeniami umiejętności z zakresu edukacji matematycznej jest 90 dzieci - 44 chł. i 46 dz., 18,37% (SP1-38, SP2-28, ZSS1 -24);
- z zaburzeniami rozwoju mowy jest 58 dzieci - 32 chł. i 26 dz., 11,84% (SP1-12, SP2-30, ZSS1–16);
- problem w komunikowaniu z otoczeniem dotyczy 59 dzieci - 30 chł. i 29 dz., 12,04% (SP1-15, SP2-17, ZSS1-27);
- zaburzenia w zachowaniu ma 34 uczniów - 18 chł. i 16 dz., 6,94% (SP1-18, SP2-16)
- z zaburzeniami umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej jest 44 dzieci - 23 chł. i 21 dz., 8,3% (SP1-18, SP2-14, ZSS1-12);
- korekcji wad postawy wymaga 96 dzieci - 43 chł. i 53 dz., 19,59% (SP1-50, SP2- 30, ZSS1-16);

We wszystkich szkołach zdiagnozowano również uzdolnienia dzieci. Przyjęto ogólną definicję, że dziecko uzdolnione to takie, które ma wysoki poziom inteligencji, duże osiągnięcia i wysoki poziom twórczy. Charakteryzuje je duży niepokój poznawczy, umie oderwać się od utartych schematów, potrafi znaleźć się w nowej sytuacji i ma pomysły nowych rozwiązań. By wyodrębnić uczniów utalentowanych przyjęto stosowane najczęściej w badaniach psychologiczno–pedagogicznych metody. Zdolności dzieci poznano poprzez:
- obserwacje procesów i wyników działania poszczególnych dzieci,
- analizę prac dziecięcych,
- wywiady z rodzicami,
- analizę ocen szkolnych,
- analizę udziału dzieci i ich osiągnięć w zawodach, konkursach i turniejach - ankiety skierowane do rodziców i dzieci,
Metody te pozwoliły wybrać w szkołach dzieci szczególnie uzdolnione oraz przydzielić ich do adekwatnych zajęć, dając im możliwość pełnego, harmonijnego rozwoju. Wyniki diagnozy dzieci uzdolnionych pozwoliły na określenie potrzeb tych uczniów w zakresie rozwoju uzdolnień:
- matematycznych - (SP1 – 12, SP2 – 37, ZSS1 – 12) – 61 dzieci - 12,45%;
- przyrodniczych - (SP1 – 16, SP2 – 20) - 46 dzieci – 9,39%;
- komputerowych - (SP1 – 12) - 2,45%;
- z j. angielskiego – (SP1 - 15, SP2 – 21)- 36 dzieci - 7,35%;
- dziennikarskich (SP1 – 15) – 3,06%;
- teatralnych (SP1 – 15, SP2 – 23) – 38 dzieci - 7,76%;
- plastycznych (SP2 – 29, ZSS1 – 11) – 40 dzieci – 8,16%;
- wokalnych (SP2 – 20, ZSS1 - 9) – 29 dzieci – 5,92%;
- tanecznych (SP2 – 22) – 4,49%;
Celem głównym programu „Sprężyna Sukcesu” jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Miasto Złotów.

Cele szczegółowe:
1. zmniejszenie liczby uczniów z wadami postawy;
2. zmniejszenie liczby uczniów z zaburzeniami umiejętności szkolnych;
3. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w obszarze realizacji podstawy programowej w edukacji polonistycznej, środowiskowo - przyrodniczej i matematycznej;
4. obniżenie skali występowania problemów związanych z zachowaniem się dzieci w szkole;
5. znaczna korekcja wad wymowy;
6. poprawa relacji międzyludzkich wśród dzieci objętych projektem;
7. poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów zdolnych - zajęć umożliwiających rozwijanie zainteresowań i talentów.

W obszarze interwencji projektu zapewnia się równy dostęp do zajęć zarówno chłopców jak i dziewcząt.
Projekt zakłada zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych, poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt. Realizacja projektu przyniesie lepsze i trwalsze efekty, gdyż obejmuje wszystkie szkoły podstawowe znajdujące się w obrębie administrowania organu.

Grupy docelowe.

Projektem objęci są wszyscy uczniowie i wszystkie uczennice klas I-III szkół podstawowych podlegających administracyjnie organowi prowadzącemu w Złotowie (razem 483, stan na dzień 30.05.2011 r.). W poszczególnych zajęciach specjalistycznych biorą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania biorą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu przedstawia się następująco:
- w Szkole Podstawowej nr 1 z klas I-III - 110 dziewczynek i 99 chłopców (łącznie 209 uczniów);
- w Szkole Podstawowej nr 2 z klas I-III - 70 dziewczynek i 76 chłopców (łącznie 146 uczniów);
- w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 z klas I-III - 63 dziewczynki i 65 chłopców (razem 128 uczniów).

Program w szczególności obejmuje następujące działania:
Realizacja wyszczególnionych poniżej zajęć (pkt. od 1 do 16) zostanie wykonana w okresie 30 tygodni (tj. od 28 lutego 2011 r. do 30 listopada 2011 r.).
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 312 godz.: w SP1 - 111 godz. dla 18 dzieci; w SP2 - 90 godz. dla 30 dzieci; w ZSS1 - 111 godz. dla 24 dzieci.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 267 godz.: w SP1 - 142 godz. dla 38 dzieci; w SP2 - 45 godz. dla 10 dzieci; w ZSS1 - 80 godz. dla 24 dzieci.
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 300 godz.: w SP1 - 110 godz. dla 12 dzieci; w SP2 - 90 godz. dla 17 dzieci; w ZSS1 - 100 godz. dla 16 dzieci.
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z problemami w komunikacji - 97 godz.: w SP 1 - 30 godz. dla 15 dzieci, w SP2 – 32 godz. dla 17 dzieci, w ZSS1 - 35 godz. dla 12 dzieci.
5. Zajęcia dla dzieci mających problemy z zachowaniem - 95 godz.: w SP1 - 55 godz. dla 18 dzieci, w SP2 - 40 godz. dla 16 dzieci.
6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności przyrodniczych - 142 godz.: w SP1 - 80 godz. dla 18 dzieci, w SP2 - 31 godz. dla 14 dzieci, w ZSS1 - 31 godz. dla 12 dzieci.
7. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 411 godz.: w SP1 - 210 godz. dla 50 dzieci; w SP2 - 90 godz. dla 30 dzieci; w ZSS1 - 111 godz. dla 17 dzieci.
8. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne - 185 godz.: w SP1 - 111 godz. dla 12 dzieci; w SP2 - 37 godz. dla 12 dzieci; w ZSS1 - 37 godz. dla 12 dzieci.
9. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze - 134 godz.: w SP1 - 60 godz. dla 16 dzieci; w SP2 - 37 godz. dla 20 dzieci; w ZSS1 - 37 godz. dla 11 dzieci.
10. Zajęcia ICT - koło informatyczne w SP1 - 74 godz. dla 12 dzieci. 11. Koło języka angielskiego - 111 godz.: w SP1 - 74 godz. dla 15 dzieci; w SP2 - 37 godz. dla 21 dzieci.
12. Zajęcia dziennikarskie w SP1 - 31 godz. dla 15 dzieci. 13. Zajęcia teatralne - razem 77 godz.: w SP1 - 32 godz. dla 15 dzieci; w SP2 - 45 godz. dla 23 dzieci.
14. Zajęcia plastyczne - 87 godz.: w SP2 - 50 godz. dla 20 dzieci; w ZSS1 - 37 godzin dla 11 dzieci.
15. Zajęcia wokalne – 82 godz.: w SP2 - 45 godz. dla 20 dzieci; w ZSS1 - 37 godz. dla 9 dzieci.
16. Zajęcia taneczne - w SP2 - 45 godz. dla 22 dzieci.
17. Zarządzanie projektem:
- zarządzanie projektem odbywa się za pośrednictwem zespołu ds. realizacji projektu, który powołał Burmistrz Gminy Miasta Złotów. W skład zespołu wchodzą: koordynator projektu, asystent, szkolni opiekunowie merytoryczni oraz księgowy projektu. Biuro projektu ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie przy al. Piasta 1.
- nadzór merytoryczno-pedagogiczny pełnią szkolni opiekunowie merytoryczni tj. dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie przy współudziale organu prowadzącego tj. inspektora ds. oświaty (asystenta). Nadzór polega na analizie metodycznej programów zajęć oraz kontroli merytorycznej zajęć. Do zadań realizowanych przez zespół w ramach zarządzania projektem należy również organizacja dwóch spotkań z realizatorami zajęć w celu podsumowania efektywności projektu względem BO za okres do 30.06.2011 oraz do 30.11.2011.
18. Doposażenie bazy dydaktycznej:
- zestaw tablica multimedialna z projektorem
- kompleksowe multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej

Rezultaty i Produkty.

Twarde rezultaty projektu:
- objęcie 487 uczniów uczęszczających do placówek oświatowych organu prowadzącego w Gminie Miasto Złotów (50,31% chłopców oraz maksymalnie 49,69% dziewcząt) zajęciami wyrównawczymi oraz rozwijającymi ich zainteresowania;
- u 72 uczniów zredukowane zostaną zaburzenia w czytaniu i pisaniu w co najmniej 60%;
- nastąpi wyrównanie wiedzy u 72 dzieci z zaburzeniami z zakresu umiejętności matematycznych w co najmniej 60%;
- zredukowany, w co najmniej 60% zostanie problem zaburzeń mowy u 45 dzieci;
- u 44 uczniów zredukowane zostaną problemy w komunikacji z otoczeniem, co najmniej 60%;
- w szkołach nastąpi poprawa niewłaściwego zachowania o co najmniej 60%;
- 44 dzieci wyrówna braki wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej w co najmniej 60%;
- u 97 dzieci nastąpi korekta wad postawy w co najmniej 60%;
- dzieci rozwiną swe talenty: matematyczne – 36, przyrodnicze – 47, komputerowe – 12, z języka angielskiego – 36;
- uczniowie w znacznym stopniu rozwiną swe zdolności: dziennikarskie – 15, teatralne – 38, plastyczne – 31, wokalne – 29, taneczne – 22.

Rezultaty miękkie:
- wzrost samodyscypliny oraz samoświadomości w zakresie stałego rozwoju i uczenia u co najmniej 60% BO,
- poprawa zdolności w zakresie kompetencji społecznych u co najmniej 60% BO,
- wzrośnie umiejętność współpracy w zespole u co najmniej 60% BO,
- wzrost samooceny i motywacji do nauki u co najmniej 60% BO,
- uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych,
- wzrost aktywności uczestników projektu w zajęciach dydaktycznych u co najmniej 60% BO.

Produkty:
- 1624 godziny przeprowadzonych zajęć w zakresie likwidowania deficytów edukacyjnych oraz korekt zaburzeń u dzieci, co stanowi 66,29% całości godzin projektu, w tym: umiejętności matematycznych 267, pisania i czytania 312, przyrodniczych 142, wad postawy 411, zachowania 95, mowy 300, komunikacji z otoczeniem 97;
- 826 godzin przeprowadzonych zajęć rozwijających talenty i uzdolnienia dzieci z różnych dziedzin, co stanowi 33,71% całości godzin projektu, w tym: matematyczne 185, przyrodnicze 134, komputerowe 74, lingwistyczne 111, dziennikarskie 31, teatralne 77, plastyczne 87, wokalne 82 i taneczne 45;
- 37 programów zajęć w szkołach zostanie opracowanych i zrealizowanych, z czego uwzględniających indywidualizację nauczania 20, a 17 do pracy z uczniem zdolnym w zakresie zdiagnozowanych trudności i uzdolnień.

Wartość dodaną w projekcie stanowi wykorzystanie w przyszłości wypracowanych programów i zakupionych pomocy dydaktycznych do realizacji podobnych zajęć. Wartością dodaną jest również zapewnienie opieki nad dziećmi w godzinach pozaszkolnych i zagospodarowanie wolnego czasu, a także wzrost aktywności uczniów w startach konkursowych.

Istotne dokumenty projektu:

ZARZĄDZENIE Nr 18/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu systemowego pt. „Sprężyna sukcesu” o numerze POKL.09.01.02.-30-352/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZARZĄDZENIE Nr 19/11 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Sprężyna sukcesu” o numerze POKL.09.01.02.-30-352/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy harmonogram zajęć - Projekt "Sprężyna sukcesu" - Poddziałanie 9.1.2 w ramach POKL – w okresie od 28.02.2011 do 30.06.2011 r.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie, ul. Boh. Westerplatte 9, 77-400 Złotów
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie, ul. 8-go Marca 16, 77-400 Złotów
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów

Szczegółowy harmonogram zajęć - Projekt "Sprężyna sukcesu" - Poddziałanie 9.1.2 w ramach POKL – w okresie od 05.09.2011 do 30.11.2011 r.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie, ul. 8-go Marca 16, 77-400 Złotów
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów

Sprawozdanie podsumowujące realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Sprężyna sukcesu” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie

Sprawozdanie końcowe realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Sprężyna sukcesu” za okres 16.02.2011-31.12.2011.

Ankiety ewaluacyjne projektu za okres od 28.02.2011 r. do 30.06.2011 r.

-
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie, ul. Boh. Westerplatte 9, 77-400 Złotów
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie, ul. 8-go Marca 16, 77-400 Złotów
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
- Prezentacja zbiorcza wyników ankiet.

Ankiety ewaluacyjne projektu za okres od 5.09.2011 r. do 31.12.2011 r.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie, ul. 8-go Marca 16, 77-400 Złotów
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.