Pozyskane środki zewnętrzne

Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

CEL OGÓLNY 2: Poprawa atrakcyjności obszaru LSR poprzez wykorzystanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LSR do 2023 roku

Cel szczegółowy 2.1: Zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz upowszechnienie dostępu do istniejących już obiektów poprzez ich modernizację i doposażenie do roku 2023                                                  

Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności turystycznej Złotowa poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej „Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie”

Wartość całkowita: 116 300,00 zł 

Wartość kwalifikowalna: 115 700,00 zł

Wartość dofinansowania: 73 619,00 zł

W ramach operacji zostanie wyznaczona ścieżka edukacyjna „Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie”, obejmująca  Pomnik ks. Patrona Bolesława Domańskiego, Dom Polski, Dom Biniakowskich, Muzeum Ziemi Złotowskiej, Fara Złotowska, Kościół św. Rocha, Cmentarz przy Kościele św. Rocha, Sala gimnastyczna MLKS „Sparta”, Siedziba Gminnej Spółdzielni Rolnik, Ulica ks. Grochowskiego, Pomnik Piasta, Rondo im. Juliusza Zielińskiego, Ratusz Miejski.

Wykonane ponadto zostanie oznaczenie ścieżki na mapie, ich wydruk (2000 szt.), oznaczenie wybranych 7 punktów w postaci tabliczek z kodami QR, opracowanie questu tematycznego związanego z dorobkiem ks. Bolesława Domańskiego i Związku Polaków w Niemczech wraz z przygotowaniem i wydrukiem ulotek questowych (2000 szt.), a także wykonana zostanie „Ławeczka ks. Patrona Bolesława Domańskiego.

Ścieżka edukacyjna zostanie wytyczona na terenie miasta Złotowa i swoim zakresem będzie obejmować obiekty związane z działalnością ks. Patrona oraz Związku Polaków w Niemczech. Pomnik zostanie umiejscowiony w Złotowie, na terenie administrowanym przez Gminę Miasto Złotów, obręb 93, działka 242/7, leżącej przy ul. Ks. Bolesława Domańskiego 5. Działka 242/7 jest w dużej części zabudowana przez budynek Domu Polskiego, od frontu obszar zieleni, który łączy się z chodnikiem przy ul. Ks. Domańskiego. W ramach projektu wnioskodawca przewidział wykonanie nasadzeń w pobliżu planowanego do powstania pomnika, do wysokości 1,5 metra.

Operacja realizowana w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska.

 

 

Tereny zielone

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tytuł projektu: Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów.

Wartość całkowita: 4 542 734,93 zł

Wartość kwalifikowalna: 2 525 636,33 zł

Wartość dofinansowania: 2 146 790,88 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów. Dzięki realizacji projektu nowe oblicze zyska osiem terenów w Złotowie, których łączna powierzchnia wynosi 23,78 ha. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2018 – 2020.

 

Na 2018 r. zaplanowano realizację dwóch projektów:

Jezioro Miejskie – zwiększenie bioróżnorodności wzdłuż promenady spacerowej

Wykonane zostanie zejście do promenady od ulicy Staszica wraz z oświetleniem a na ukształtowanie terenu zostanie wykorzystane do ekspozycji zieleni i łąki kwietnej.

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Promykowej – ogrody tematyczne

Tu powstaną ogrody tematyczne - prezentacja rodzimych gatunków drzew i krzewów, gatunków miododajnych oraz gatunków, które można zastosować na żywopłoty. Zaplanowano również strefy rekreacji: tablice do pisania, boisko do siatkówki, boisko do gry w bule oraz wytyczenie ścieżek spacerowych oraz wydzielenie strefy dla psów.   

 

W 2019 r. przewidziano zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Baba, na Górze Żydowskiej oraz w obszarze dawnego cmentarza ewangelickiego.

Jezioro Baba – Park przy ulicy Mokrej

w oparciu o istniejące ścieżki gruntowe powstanie system ścieżek spacerowych oraz niewielki plac wypoczynkowy z ławkami.

Góra Żydowska – Park Nastrojów

W koncepcji zagospodarowania uwzględniono dawne funkcje terenu. Na wzniesieniu, w otoczeniu lapidarium, zaproponowano uporządkowanie terenu i wprowadzenie nawierzchni utwardzonej w celu zabezpieczenia gruntu wokół pomnikowych drzew. Powstanie plac wypoczynkowy oraz miejsca z których można będzie podziwiać panoramę miasta.

Dawny cmentarz ewangelicki – Park Pamięci

Nazwa „Park Pamięci” nawiązuje do dawnej funkcji miejsca oraz jego  otoczenia. Powstanie tu m.in. drewniany pomost z barierką z widokiem na Jezioro Miejskie, a istniejący plac zostanie uformowany w kolisty plac wypoczynkowy. Na skarpach zostaną ustawione drewniane ławki. W centralnej części parku zlokalizowana zostanie szeroka promenada spacerowa.

 

W 2020 r. zostaną zagospodarowane tereny przy Jeziorze Zaleskim, Parku Miejskim przy al. Piasta oraz Jeziorze Burmistrzowskim.

Jezioro Zaleskie – zwiększenie bioróżnorodności

Koncepcja zagospodarowania zakłada adaptację zieleni wzdłuż linii brzegowej jeziora oraz wprowadzenie form roślinnych głównie w strefach o charakterze reprezentacyjnym np. w sąsiedztwie pomostów, stref wejściowych/zejściowych nad brzeg jeziora.

Park Miejski przy Starostwie – rozbudowa infrastruktury warstwowej i gatunkowej

Projekt przewiduje, taką aranżację form przestrzennych zieleni i detali architektonicznych, by możliwa była w parku realizacja wydarzeń kulturalnych np. koncertów, konkursów recytatorskich - przewidziano m.in. utworzenie drewnianego podestu na podwyższeniu. Istniejący układ ścieżek spacerowych zostanie zaadaptowany, a istniejąca zieleń – odmłodzona.

Jezioro Burmistrzowskie – Eko-Park

Wokół jeziora zostanie nasadzona zieleń o charakterze izolacyjnym, rozbudowane istniejące grupy krzewów, posadzone krzewy okrywowe na skarpach, powstaną strefy roślin bagiennych i łąki kwietne. Z uwagi na planowaną w przyszłości zabudowę mieszkaniową w otoczeniu jeziora od strony ul. Rogatki zaplanowano plac zabaw oraz trawiasty plac wypoczynkowy wraz z boiskiem do gry w bule.

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-07-26 09:12:50
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner